Arnaudija džamija se nastavlja uzdizati

Arnaudija džamija se nastavlja uzdizati

Nakon završetka i svečanog otvorenja Aladža džamije u Foči Vakufska direkcija IZ u BiH u saradnji sa muftijstvom banjalučkim i medžlisom IZ Banja Luka nastavlja izgradnju Arnaudije džamije u Banja Luci.

U četvrtak 16.05. 2019. godine izvršen je redovni kontrolni pregled gradilišta Arnaudija u Banja Luci. Pored predstavnika nadzornog tima Arhiplus d.o.o. Mostar na gradilištu su bili prisutni i predstavnici konsultanta Bil-Sa Ins.Turz San Lt.Sk i predstavnici Generalne direkcije vakufa Republike Turske te predstavnici Izvođača radova Neimari d.o.o. Sarajevo . Početkom mjeseca aprila završila je zimska pauza, te je gradilište ponovo aktivirano. Tokom zimske pauze sva aktivnost se odvijala u proizvodnim pogonima, te je pripremljena velika količina kamenog materiala koji je početak sezone dočekao spreman za ugradnju. Nadzorni tim je permanentno pratio izradu svih kamenih elemenata te posebno asistirao pri izradi složenih ukrasnih i konstruktivnih blokova kao što su stubovi sa svojim bazama i kapitelima, mukarnasi, lukovi trijema i sl. Dva puta u toku zimske pauze, u prisustvu nadzora, predstavnici konsultanta Bil-Sa Ins.Turz San Lt.Sk i predstavnici Generalne Turske direkcije Vakufa izvršili su kontrolu tokom posjeta proizvodnim pogonima izvođača.

Nakon obilaska gradilišta i izvršenog uvida u stanje radova može se konstatovati da su zidovi džamije i turbeta uz džamiju ozidani i dovedeni u ravan do mukarnasa. Zidovi sofa trijema džamije su ozidani i dovedeni u ravan na koti + 0,18 . Postavljene su baze i kameni stubovi trijema te ozidani kameni lukovi trijema sa strijelom na koti +5.30 . Minaret džamije je ozidan od kamenih blokova sa spiralnim stepeništem prema dati nacrtima do kote + 7.45 , baza i ćup. Usljed nepovoljnih vremenskih prilika došlo je do manjeg oštećenja na pojedinim kamenim blokovima. Svi oštećeni kameni elementi su označeni te je urađena njihova demontaža i zamjena sa novim.

U nastavku izvođač radova će maksimalno iskoristi sve sačuvane originalne elemente i ugraditi ih u objekat. U narednom periodu izvršit će se reorganizacija gradilišta na način da se formiraju tri do četiri radna fronta koja bi istovremeno izvodili radove ne smetajući jedni drugima. Ovim planom trebalo bi izvesti zidanje ispune iznad lukova trijema i pandatife i male kupole trijema, zidanja zidova objekta džamije, mukarnasa i trompa u uglovima, te pripadajućih vijenaca i tambura, nastaviti zidanje minareta do pune visine te izvođenje radova na turbetu, akšam-tašu i na ogradnim zidovima i parteru. Džamija Arnaudija bila je izgrađena u klasičnom osmanlijskom stilu kao i Ferhadija džamija u Banjoj Luci. Imale je neke sličnosti sa Ferhadija džamijom u Banjoj Luci. Arnaudija džamija pripadala je svojim stilskim i tipološkim karakteristikama grupi jednoprostornih džamija sa kupolom i tri kupolice. Isticala se svojim skladnim proporcijama i harmonijom oblika, konstruktivnim rješenjem sa trompama, te masivnim osmerostranim kamenim turbetom sa kupolom uz korpus džamije, kao i malom munarom u ogradi, akšamluk-munaricom ili ezan-tasom koja je činila ljupki detalj čitavog kompleksa.

Ponovnu izgradnju Arnaudija džamije finansira Vakufska direkcije IZ-a u BiH putem Generalne direkcije vakufa Republike Turske na osnovu protokola koji je potpisan 11.06. 2016. godine u Ankari.


Fotografije