Nastavak radova na ponovnoj izgradnji Sinan begove džamije

Nastavak radova na ponovnoj izgradnji Sinan begove džamije

Radovi na ponovnoj izgradnji Sinan begove džamije u Čajniču nastavljeni su nakon duže zimske pauze. Kontrolni pregled gradilišta izvršen je dana 13.05.2019.godine . Pored predstavnika nadzornog tima na gradilištu su bili prisutni i predstavnici Generalne Direkcije vakufa Republike Turske g.đica Sengul Koncagul i g.din Utku Utkan te predstavnici glavnog Izvođača radova Samabursa Turska g.din Nedim Šerbečić .

Prilikom pregleda utvrđeno je da su svi oštećeni kameni elementi demontirani i zamjenjeni novim . Svi oštećeni malteri sa malih kupola trijema su uklonjeni i naneseni novi slojevi . Naknadnim pregledom i analizom demontiranih oštećenih elemenata utvrđeno je da su oštećenja nastala djelovanjem nepovoljnih atmosferskih prilika na vlagom prezasićene zidove. Izvođač radova će u nastavku građevinske sezone poduzeti sve mjere zaštite na radu predviđene važećim Zakonom, normama i standardima, dodatno ojačati horizontalne i vertikalne elemente radne platforne, očistiti gradilište od nepotrebnog šuta i kamenog otpada kako bi se obezbjedio manipulativni prostor, izvršiti reorganizaciju gradilišta da bi se osiguralo bezbjedno kretanje, odlaganje potrebnog materijala i siguran rad, te obezbjediti kvalitetno rješenje vertikanog transporta (kran ili autoizalica) na gradilištu jer visine na kojima se odvijaju radovi izlaze iz okvira ''prizemnih'' objekata.

Dinamičkim planom gradnje planirano je izvođenje radova na više frontova , obezbjeđenje dovoljnih količina materijala unaprijed, pogotovo onih elemenata koji se trebaju radionički pripremiti kako bi se dostigao zaostatak nastao usljed nepovoljnih građevinskih uvjeta.

Sredstva za obnovu džamije Sinan-bega Boljanića obezbijedila je Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Generalnom direkcijom vakufa Republike Turske na osnovu Protokola o obnovi koji je potpisan 20. maja 2015. Godine. Sinan-begova džamija slovila je za naljepšu i najimpozantniju džamiju Sinan-bega Boljanića, zeta Mehmed paše Sokolovića, koji ju je izgradio u centru Čajniča 1570. godine, a potpuno je porušena 1992. godine. Prije rušenja, ova džamija, zbog historijskih i umjetničkih vrijednosti, bila je uvršetan na listu svjetske baštine, kao spomenik prve kategorije.


Fotografije