Nije bitno samo uknjižiti nove, nego je bitno sačuvati i one vakufe koji su uvakufljeni ranije

Nije bitno samo uknjižiti nove, nego je bitno  sačuvati i one vakufe koji su uvakufljeni ranije

Kaže Salihović, dipl. pravnik Vakufske direkcije, a u povodu aktivnosti Vakufske direkcije oko projekta identifikacije i uknjižbe vakufske imovine na području 31 medžlisa koji se teritorijalno nalaze u manjem entitetu.

S obzirom da se na području manjeg entiteta ukazala i intenzivirala potreba uknjižbe vakufske imovine, u čiju svrhu je organizirano niz seminara, to smo porazgovarali sa Husom Salihovićem,pravnikom Vakufske direkcije. O tome kako je došlo do projekta identifikacije i uknjižbe vakufske imovine u RS-u?, Salihović nas upoznaje:

-U protekla tri društveno-politička sistema u BiH je nacionalizirano i oduzeto oko 95% vakufske imovine, izuzimajući džamije i prateće sakralne objekte. Veliki dio tog preostalog dijela vakufske imovine je porušen, uništen i devastiran tokom posljednje oružane agresije na Bosnu i Hercegovinu, u periodu od 1992. do 1995. godine.

Islamska zajednica suočava se danas sa velikim poteškoćama na očuvanju i zaštiti vakufske imovine. To se posebno odnosi na manji BiH entitet, gdje imamo česte pokušaje uzurpacije vakufske imovine, te nerješena određena imovinsko pravna pitanja. U tom pogledu Vakufska direkcija kao i cjelokupna Islamska zajednica ulaže velike napore u cilju očuvanja i održavanja vakufske imovine. Naime, gruntovne knjige su ponekad teško dostupne za prikupljanje informacija i dokumentacije, a naročito u manjem entitetu. Neki su se vakufi u međuvremenu transformirali, ali pomenute promjene nisu do kraja gruntovno provedene. Pored velikih napora i volje nekada je veoma teško doći do informacija o pojedinim vakufima naročito kada su u pitanju dokumentovane informacije koje će potvrditi postojanje određenog prava na određenom vakufu u korist Islamske zajednice u BiH. Vlasti na ovaj ili onaj način pokušavaju legalizirati bespravno oduzetu imovinu i pokušavaju legalizirati i dalje uzurpiranje vakufske imovine, te na taj način još više ekonomski oslabiti Islamsku zajednicu kao i Bošnjake u cjelini. Iz navedenih razloga kao iz razloga olakšanja borbe i puta za povratom oduzetih vakufa i sprječavanjem daljeg uzurpiranja vakufa potrebno je kreirati pravne predpostavke legitimnosti zaštite vakufske imovine i prava na povrat imovine ili adekvatne naknade za uništenu ili bespravno oduzetu imovinu. Otuda je, da bi se što adekvatnije zaštitila vakufska imovina i da ne bi došlo do gubitka određene vakufske imovine, Vakufska direkcija pokrenula projekat identifikacije i uknjižbe vakufske imovine na području RS-a.

Jedna od važnih pretpostavki adekvatne zaštite vakufske imovine je identifikacija i uknjižba vakufske imovine. Identifikacijom vakufske imovine dobijaju se podaci o svim vakufima i njihovim karakteristikama. Uknjižbom vakufske imovine daju se prava vlasništva nad određenom imovinom u korist vakufa odnosno Islamske zajednice i na taj način Islamska zajednica ima legitimitet za preduzimanje neophodnih radnji u cilju raspolaganja i zaštite vakufske imovine.

Kako izvršiti uknjižbu vakufa novim upisom

Šta podrazumjeva projekat?

-Projekat se sastoji iz dvije faze i to: Identifikaciju i evidenciju vakufske imovine; te Uknjižbu vakufske imovine.

Pod identifikacijom i evidencijom vakufskih nekretnina podrazumijeva se prikupljanje sve zemljišno knjižne dokumentacije za vakufske nekretnine na pojedinom medžlisima, kao i identifikacija pojedinih vakufskih nekretnina koje su u posjedu vakufa ili koje su uknjižene kao vakuf, a nisu u posjedu vakufskih nekretnina. U prvom redu se vrši uvid u postojeću dokumentaciju sa kojom raspolaže Medžlis Islamske zajednice i ocjenjuje njena kompletiranost za pojedini vakuf, kao i utvrđuje stvarno zemljišno-knjižno stanje pojedinog vakufa. Također, vrši se uvid u pojedine vakufske nekretnine i uporedba sa postojećom zemljišno-knjižnom dokumentacijom. Za vakufske nekretnine koje nemaju zemljišno-knjižnu dokumentaciju vrši se identifikacija na način da se prvo u posjedovnim knjigama izvrši identifikacija novog i starog premjera (posjedovni list) u kome se utvrđuje posjedovno stanje. Nakon toga se iz zemljišnih knjiga dobija zemljišno-knjižni izvadak. U općinama gdje je uspostavljen novi premjer uzima se zemljišno-knjižna dokumentacija novouspostavljenih zemljišnih knjiga. Nakon dobijanja te dokumentacije vrši se ocjena vakufske nekretnine, da li je ista predmetom restitucije ili predmetom Zakona o građevinskom zemljištu i Zakonom o stvarnim pravima, što je predmetom drugog segmenta aktivnosti ovog projekta. Dobijena dokumentacija tako biva predmet unošenja u informacioni sistem vakufske imovine.

Drugi segment aktivnosti projekta je uknjižba vakufskih nekretnina. Nakon što se izvrši identifikacija nekretnina, a na temelju uvida u dobijenu dokumentaciju, utvrđuju se pravne radnje koje treba preduzeti na uknjižbi vakufskih nekretnina. Ukoliko se radi o nacionalizovanom građevinskom zemljištu koje nije privedeno krajnjoj namjeni u upravnom postupku pred općinskim organima, vrši se upis nekretnine u vlasništvo izvornog vakufa. Ovih slučajeva je veliki broj i očekuje se najviše aktivnosti u ovim postupcima. Također, u općinama gdje je u toku uspostava nove zemljišno-knjižne evidencije, treba se maksimalno uključiti u postupke izlaganja nekretnina u smislu dokazivanja prava na pojedinom vakufu.

Naravno, tu će biti i slučajeva gdje vakuf koristi nekretnine koje nisu uknjižene na vakufe, kojim putem ćemo izvršiti njihovu uknjižbu novim upisom. Biće i slučajeva gdje je vakuf upisan i u zemljišne knjige, a nije posjedovao ove nekretnine. Tu ćemo se boriti da osporimo korisnicima pravo upisa i izvršimo povrat jer je evidentno da se radi o vakufu koji iz nepoznatih razloga koristi treća osoba. U medžlisima gdje postoje vakufi koji nisu uknjiženi, a koriste se kao vakufi, biće potrebno i sudsko odlučivanje po osnovu dospjelosti. Također će se u svim postupcima pratiti primjena pravila Vakufske direkcije po pitanju uknjižbe vakufa i njihovog osnivanja.

Koliko će medžlisa ovim projektom biti obuhvaćeno ?

-Projekat se realizira na području 31 medžlisa koji se teritorijalno nalaze u RS-u, kao i na nekoliko medžlisa koji se teritorijalno nalaze u Federaciji BiH, ali imaju vakufske imovine na području RS-a.

Naravno, za realizaciju projekta su potrebna finansijska sredstva?

-Vakufska direkcija je obezbijedila određeni iznos finansijskih sredstava za realizaciju projekta, i ona su skoro utrošena u prvu fazu projekta, odnosno identifikaciju i prikupljanje dokumentacije. Vakufska direkcija je bila svjesna finansijskog stanja u kome se nalaze medžlisi u RS-u te je zbog toga, zajedno sa Rijasetom IZ, svim medžlisima na području RS-a finansijski pomogla kroz uplatu od po 1.000,00 KM u cilju olakšanja prikupljanja dokumentacije. Zemljišna dokumentacija puno košta i medžlisi u ovom dijelu su imali najviše troškova. Drugi dio projekta je i najskuplji i on podrazumjeva pokretanje konkretnih upravnih i sudskih postupaka u cilju uknjižbe vakufske imovine. Ako uzmemo cijenu jednog postupka, a s druge strane uzimajući u obzir činjenicu broja postupaka, preko stotinu, nije teško zaključiti kolika finansijska sredstva su potrebna. Vakufska direkcija uporedo sa realizacijom projekta radi na obezbjeđenju dodatnih sredstava za ovaj važan projekat.

Na koji način se obezbjeđuju sredstva?

-Vakufska direkcija je početna sredstva obezbjedila putem apliciranja sa projektom kod Generalnog sekretarijata za vakufe države Kuvajt. Pored navedenih sredstava Vakufska direkcija putem apliciranja sa projektom i kod ostalih potencijalnih donatora nastoji obezbjediti dodatna sredstva. U cilju prikupljanja sredstava Vakufska direkcija je formirala fond za identifikaciju i uknjižbu vakufske imovine i svaka osoba može kroz novčano uvakufljenje ili donaciju pomoći rad ovog fonda, odnosno doprinijeti u realizaciji ovog veoma važnog projekta. Doprinosom u realizaciji projekta vakifi doprinose očuvanju vakufa, zaštiti vakufa na području RS-a.

Sljedeće aktivnosti na projektu?

-U RS-u je donijet novi Zakon o predmjeru i katastru i isti sa početkom 2013. godine ide u primjenu. Jedna od uloga ovog Zakona jeste ujednačavanje grunta i katastra, gdje se Zakonom daje prednost katastru u odnosu na grunt. Ukoliko ne budemo spremni bojimo se da ćemo ovim Zakonom izgubiti velike vakufske površine. Zbog toga je Vakufska direkcija već krenula sa seminarima na području RS-a. Do sada je Vakufska direkcija održala dva seminara i to u Bijeljini i Foči. Učesnici na seminaru su predstavnici medžlisa sa područja RS-a, kao i predstavnici medžlisa iz Federacije BiH, a koji imaju vakufsku imovinu na području RS-a. Cilj seminara jeste edukovati predstavnike medžlisa o navedenom Zakonu. Predavači na seminaru su pravnik, advokat i geodeta koji je zaposlen u lokalnoj zajednici u RS-u i koji će direktno raditi na implementaciji ovog Zakona. Kasnije kroz primjenu Zakona vjerovatno će doći do određenih imovinsko pravnih sporova sa drugim licima i Vakufska direkcija će direktno učestvovati u rješavanju tih sporova, a sve u cilju uknjižbe imovine na vakuf i zaštite iste. Predstavnici medžlisa će biti upoznati sa sadržajem Zakona, njegovom primjenom, pravima i obavezama, pravovremenom poduzimanju određenih radnji. Predstavnici Vakufske direkcije su medžlisima dali konkretne instrukcije, uspostavljeni su određeni kontakti sa osobama koje mogu pomoći medžlisima u ovim poslovima, te ukazali na potrebu informisanja Vakufske direkcije o svim radnjama koje budu poduzete od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS-a.

Podsjećanja radi, ovaj Zakon predviđa mnoga ograničenja za vlasnike, pa i podnošenje određenih pravnih koraka je ograničeno strogim rokovima. Činjenica da će svu zemljišnu dokumentaciju iz gruntovnice preuzeti Geodetska uprava RS-a, Bošnjacima ostaje da se nadaju da će ljudi u Upravi raditi svoj posao profesionalno i neovisno, a ne da će biti vođeni političkim instrukcijama. Ovim Zakonom će se preknjižavati imovina sa stvarnog vlasnika na faktičkog posjednika, a ako uzmemo u obzir da su veliike površine vakufskog i zemljišta Bošnjaka uzurpirane, nije teško zaključiti da će uzurpatori imati prioritetno pravo uknjižbe vlasništva. Ovo će naročito biti izraženo kod Bošnjaka koji su usljed ratnih dejstava morali napustiti svoje domove.

U toku održavanja seminara uvidjeli smo da medžlisi IZ nemaju adekvatnog kapaciteta da odgovore svim aspektima implementacije ovog Zakona. Ovo je naročito izraženo u dijelu kada bude javno izlaganje i kada bude potrebno isticati određene prigovore, kao i poduzimati određene pravne radnje. Zbog toga Vakufska direkcija će, uz saglasnost Rijaseta IZ, formirati stručne timove koji će pružati pomoć medžlisima u svim pripremama kao i radnjama na samoj primjeni Zakona. Ti stručni timovi će biti prisutni na terenu i direktno učestvovati u svim pravnim radnjama, a sve u cilju adekvatnog djelovanja na zaštiti vakufske imovine. Stručni tim će se sastojati od geodeta, pravnika i drugih stručnjaka koji budu neophodni na ovim poslovima.

Kakva je situacija u Federaciji BiH povodom ovog pitanja?

-Ni u Federaciji BiH situacija nije ništa bolja, i ovdje imamo neujednačene zemljišne knjige, i ovdje imamo nacionalizaciju, uzurpaciju, bespravnu gradnju i druge radnje kojima državni organi ili pak fizička i pravna lica pokušavaju oštetiti vakufsku imovinu. Zbog toga Vakufska direkcija je pripremila isti projekat i za Federaciju, te će u narednom periodu nastojati obezbjediti finansijska sredstva za početak realizacije projekta na području Federacije BiH.

Predstoji rad na sređivanju zemljišne dokumentacije

Koji je krajnji rezultat projekta, odnosno šta očekujete?

-Krajnji rezultat projekta će biti uknjižba imovine koja je vakufska na vakuf, povrat uzurpirane vakufske imovine, evidencija nacionalizirane vakufske imovine, povrat nacionaliziranog građevinskog zemljišta, jednostavnije rečeno krajnji rezultat će biti sređena zemljišna dokumentacija o vakufskoj imovini. Nakon ovog projekta trebat ćemo da znamo šta je vakufsko a šta nije. Međutim trebamo da budemo svjesni da i dan danas u nekim medžlisima ne znaju koliko imaju vakufske imovine i da je ovaj projekat i istraživački i da on ima jedan segment koji se odnosi na istraživanje, prikupljanje informacija. U toku realizacije prve faze projekta dešavalo nam se da otkrijemo nove-stare vakufe kod kojih ne postoji ništa sporno, ali usljed ratnih dešavanja, smjene generacije, neposjedovanja dokumentacije, ljudi nisu imali informacije o tim vakufima. Bojimo se da na terenu ima dosta ovakvih slučajeva i zbog toga ovaj projekat će trajati kontinuirano duže vrijeme. S druge strane moramo promijeniti načine upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom kod medžlisa. Da nam se opet ovo ne bi desilo i da nakon 20 do 30 godina ne bi imali opet nesređeno stanje sa vakufima, medžlisi moraju poštivati normativne akte koji regulišu pitanje uvakufljenja, upravljanja i raspolaganja sa vakufima.

Na kraju da li Vakufska direkcija, odnosno Islamska zajednica može sama okončati ovaj projekat?

-Danas sve zavisi od finansijskih sredstava kojima se raspolaže. Mi nemamo nekih prihoda koje bi mogli odvojiti isključivo za ovu namjenu. Ogroman je posao pripremiti projekat i iznaći finansijska sredstva, a naročito kada je u pitanju ovako kompleksan projekat. Međutim ovakvi projekti su veoma skupi projekti i bez podrške naroda ili države teško da se može samostalno isfinansirati projekat. Nažalost država nam nije dala podršku za ovaj projekat i mi se nadamo da će dobri Bošnjaci krenuti sa uvakufljenjem sredstava isključivo za ovu namjenu. Nije bitno samo uvakufiti novac za džamiju, abdesthanu, hajr česmu, bitno je i sačuvati one vakufe koji su uvakufljeni ranije. Zbog toga ovim putem želim pozvati sve ljude da doprinesu ovom projektu kroz uvakufljenje odnosno donaciju i nebitno je koliki je to iznos. Svaka marka je veliki doprinos za realizaciju projekta, jer svaka marka doprinosi očuvanju vakufskih nekretnina na području RS-a.

Razgovarao: S. Selhanović