Radni sastanak učesnika u projektu ponovne izgradnju džamije Sinan bega Boljanića u Čajniču

Radni sastanak učesnika u projektu ponovne izgradnju džamije Sinan bega Boljanića u Čajniču

Dana 30.06.2017.godine u prostorijama Vakufske direkcije Islamske zajednice u Sarajevu održan je sastanak učesnika u projektu ponovne izgradnje džamije Sinan bega Boljanića u Čajniču. Sastanku su prisustvovali predstavnici Nadzornog tima Arhiplus d.o.o. Mostar, predstavnik glavnog izvođača radova, Muftija Goraždanski, direktor Vakufske direkcije zajedno sa svojim saradnicima kao i predstavnik Medžlisa IZ Čajniče.


Na sastanku se razgovaralo o slijedećem:

  • Dinamika izvođenja radova na objektu;
  • Kvalitet izvedenih radova i ugrađenih materijala;
  • Razmatranje problematike i zauzimanje zajedničkog stava oko preklapanja granice parcele kompleksa džamije sa haremom i turbetom i lokalne saobraćajnice sa pripadajućim trotoarom;
  • Analiza mogućnosti izgradnje objekta mekteba i abdesthane na istoj parceli;

Izvođač radova je dostavio informacije i vremenske rokove u kojoj su fazi radioničke pripreme kamenih elemenata trijema i minareta te kada se isti očekuju na gradilištima. Nadzorni tim je pripremio raspoloživu dokumentaciju vezanu za granice parcela kompleksa kao i građevinsku dozvolu i odluku Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o proglašenju objekta nacionalnim spomenikom.

Svi prisutni su obezbjedili potrebne informacije za realizaciju svih postavljenih ciljeva.

Džamija Sinan-bega Boljanića u Čajniču sagrađena je 1570.godine. Zajedno sa haremom ova je džamija zbog historijskih i umjetničkih vrijednosti svrstana u prvu kategoriju spomenika svjetske baštine. Uz džamiju su se na njenom haremu nalazila i dva turbeta i jedan šadrvan. 08.juna 1992.godine ova džamija i sve uz nju je srušeno, a materijal odvezen na drugu lokaciju.

20.05.2015.godine potpisan je protokol između Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH i Generalne direkcije za vakufe Republike Turske o ponovnoj izgradnji Sinan-begove džamije. Sredstva za obnovu ove džamije obezbjedila je Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Generalnom direkcijom za vakufe Republike Turske.


Anketa

  • Ko je dao da se izgradi Arslanagića most u Trebinju?