Reagiranje na tekst objavljen u časopisu Dani, broj 432

Reagiranje na tekst objavljen u časopisu Dani, broj 432

Molimo vas da u slijedećem broju vašeg magazina Dani objavite reagiranje Vakufske direkcije koje se odnosi na pojedine navode g. Mustafe Spahića izneseni u razgovoru sa istim u prošlom broju vašeg magazina br. 432 od 23.09.2005. godine, po pitanju vakufske imovine.

Molimo vas da u slijedećem broju vašeg magazina Dani objavite reagiranje Vakufske direkcije koje se odnosi na pojedine navode g. Mustafe Spahića izneseni u razgovoru sa istim u prošlom broju vašeg magazina br. 432 od 23.09.2005. godine, po pitanju vakufske imovine.

U razgovoru sa g. Senadom Pećaninom, g. Mustafa Spahić tvrdi da Rijaset Islamske zajednice nečasno upravlja vakufskom imovinom, te u prilog tome navodi primjer vakufskog zemljišta na lokaciji Džidžikovac, zatim vakufskog nebodera u ul. Ferhadija, vakufskog zemljišta na Kovačima, kao i vakufskog stana u Ćurčića mahali.

Prije svega, želimo upoznati javnost kao i g. Spahića da u skladu sa članom 32. Ustava Islamske zajednice u BiH, vakufskom imovinom upravlja Vakufska direkcija, a ne Rijaset kako tvrdi g. Spahić. Tačno je da je vakufska imovina neotuđiva, ali treba imati u vidu da se može izvršiti zamjena ili transformacija vakufskih nekretnina tj. zamjena vakufskih nekretnina za druge nekretnine i prodaja vakufskih nekretnina radi kupovine drugih nekretnina, ukoliko je to u interesu vakufa. Odluku o zamjeni ili transformaciji vakufskih nekretnina donosi Rijaset na prijedlog Vakufske direkcije.

Što se tiče vakufskog zemljišta na lokaciji Džidžikovac, transformacija predmetnog vakufa nije okončana. U skladu sa dogovorom koji je postignut između Vakufske direkcije, Medžlisa IZ-e Sarajevo, Općine Centar Sarajevo i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, predmetno zemljište je ustupljeno francuskoj ambasadi radi izgradnje spomen obilježja francuskim vojnicima, a Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo se obavezalo da će za ustupljeno zemljište izvršiti isplatu novčane naknade na račun Vakufske direkcije. Dakle, Vakufska direkcija je zadužena za realizaciju transformacije vakufskog zemljišta na lokaciji Džidžikovac, te kada novčana sredstva dobivena po osnovu ustupanja postanu operativna, Vakufska direkcija će izvršiti kupovinu adekvatne nekretnine koju će uknjižiti u korist istoimenog vakufa.

Po pitanju navoda g. Spahića da su poslovne prostorije u vakufskom neboderu ustupljene na korištenje Rijasetu, moramo reći da i ti navodi nisu tačni. Naime, predmetne poslovne prostorije dijelom koristi Muftiluk sarajevski, dijelom Medžlis IZ-e Sarajevo i dijelom Vakufska direkcija. Neke od navedenih institucija predmetne prostorije koristi za svoje potrebe, a neke izdaju u zakup za šerijatski dozvoljene djelatnosti. Prostorije Vakufske direkcije se nalaze na 9,10,11 i 12 spratu su jedno vrijeme su bile izdate sedmičnom magazinu «Ljiljan» koji je napravio štetu i dug u iznosu od preko 300.000,00 KM. U cilju olakšavanja materijalne krize u kojoj se je «Ljiljan» nalazio, Rijaset IZ-e je otpisao ostvarena dugovanja «Ljiljana» prema Islamskoj zajednici u BiH.

Što se tiče navoda da je neki privatnik htio kupiti dunum vakufskog zemljišta na Kovačima i da je Rijaset vršio pritisak da mu se odobri, Vakufska direkcija tvrdi da niko nije vršio pritisak na istu te da nema saznanja o kojem se slučaju radi. I kada bi pretpostavili da je takav zahtjev podnesen, to ne znači da bi mu se udovoljilo.

A u vezi stana u Ćurčića mahali, isti je vlasništvo Medžlisa IZ Sarajevo tako da Vakufska direkcija nema nadležnost da istim upravlja.

I na kraju g. Spahić konstatira da Vakufska dirkcija treba raditi objektivno i zakonski. Budući da ova konstatacija ukazuje da Vakufska direkcija tako ne radi, to je i bio povod ovog reagiranja. Naprotiv, smatramo da Vakufska direkcija sve postupke, aktivnosti i druge radnje koje preduzima, vrši odgovorno, savjesno i u skladu sa šerijatskim propisima.

S poštovanjem, D I R E K T O R

Nezim Halilović Muderris