Stručni radovi

Vakuf u savremenom dobu

Vakuf u savremenom dobu

Vakuf je, po mojoj definiciji, trajno zavještanje imovine ili njenog prihoda za posebno specificirane korisnike ili namjene, radi postizanja Allahovog, dž.š, zadovoljstva. Ova definicija ima za cilj savremeni, reformski pristup vakufu, koji može udovoljiti današnjim potrebama, mogućnostima i prilikama.

Historijat vakufa u BiH, trenutno stanje i perspektive

Historijat vakufa u BiH, trenutno stanje i perspektive

Vakufi su šerijatski utemeljene i osmišljene organizacione forme za činjenje dobrih djela, na kojima je u dobroj mjeri, uz zekat, kao jedan od stubova islama, u materijalnom pogledu počivala islamska civilizacija.

Vakufi i fondacije u svijetu i kod nas sličnosti i razlike

Vakufi i fondacije u svijetu i kod nas sličnosti i razlike

Vakufi i fondacije su institucije sa dugom i bogatom historijom. Stari Rimljani, Grci, Egipćani, Feničani i drugi drevni narodi bili su dobrotvori, o čemu postoje pisani i materijalni tragovi. Pojavljuju se u formi ekonomske institucije, čija je imovina namijenjena realizaciji određene svrhe, pretežno...

Prijedlog ciljeva i aktivnosti unapređenja Vakufa

Prijedlog ciljeva i aktivnosti unapređenja Vakufa

Cilj reformisanog vakufa u konačnici bi bilo stvaranje efikasnog vakufskog sistema u koji bi se mogao uključiti svako ko ima interesa da ostavi neko dobro ili pak da uz korištenje javnih resursa vakufa ostvari neko dobro.