Uvakufljenja u novcu Uvakufljenja u nekretninama

Pregled uvakufljenja

Br. Godina Svrha
1 2001

Kustura (Zejnila) Fikreta, iz Resnika, Općina Hadžići, uvakufila je u korist: "Vakuf džemata Resnik-Medžlis IZ Sarajevo", svoju zemljišnu parcelu označenu sa k.č. br. 20/3 zv. "Bara" u naravi njiva 3. klase, površine 540 m2, K.O. Resnik, Općina Hadžići, u svrhu izgradnje džamije u Resniku.