Uvakufljenja u novcu Uvakufljenja u nekretninama

Pregled uvakufljenja

Br. Godina Svrha
851 2018

Mustafić Enisa i Jahić Azra, kćeri Himze, uvakufile su za potrebe džemata Memići Centar, Medžlis IZ Kalesija, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1917, zv. „Kurjačica“, šuma 4. klase, površine 6.789 m2 i k.č. br. 1918, zv. „Kurjačica“, pašnjak 3. klase, površine 2.823 m2, upisana u p.l. br. 1706, K.O. Memići.

850 2018

Jukanović Ajša, kći Mehmeda, iz Vukovija, uvakufila je za potrebe džemata Vukovije Donje, Medžlis IZ Kalesija, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1695/2, zv. „Plančić“, oranica/njiva 6. klase, površine 272 m2, upisana u p.l. br. 3574, K.O. Vukovije.

849 2018

Jukanović Ševket, sin Ševkije, iz Vukovija, uvakufio je za potrebe džemata Vukovije Donje, Medžlis IZ Kalesija, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1688/2, zv. „Vrt“, oranica/njiva 5. klase, površine 462 m2, upisana u p.l. br. 638, K.O. Vukovije.

848 2018

Jakubović Sulejman, sin Ahmeta, iz Vukovija, uvakufio je za potrebe džemata Vukovije Gornje, Medžlis IZ Kalesija, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1532/1, zv. „Zabrdo“, voćnjak 4. klase, površine 2.432 m2, upisana u p.l. br. 1440, K.O. Vukovije.

847 2018

Subašić Ahmed, sin Jusufa, iz Gradačca, uvakufio je za potrebe džemata Požarike, Medžlis IZ Gradačac, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 541/10, zv. „Požarike“, šuma 3. klase, površine 419 m2, te k.č. br. 542/6, zv. „Požarike“, oranica/njiva 6. klase, površine 1.548 m2, upisane u pl/kku br. 1527, K.O. Gradačac I.

846 2018

Unkić-Hodžić Edina, kći Hasana, iz Gradačca, uvakufila je za potrebe Reuf-begove džamije, Medžlis IZ Gradačac, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 3383/7, zv. „Brekinje“, oranica/njiva 5. klase, površine 990 m2, upisana u p.l. br. 5286, K.O. Gradačac I, te ½ parcele označene kao k.č. br. 3383/11, zv. „Brekinje“, oranica/njiva 5. klase, površine 26 m2, upisana u p.l. br. 5287, K.O. Gradačac I.

845 2018

Alić Husein, sin Huse, iz Srebrenice, uvakufio je za potrebe džamije u Osatu, Medžlis IZ Srebrenica, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 812/2, zv. „Takovine“, njiva 7. klase, površine 1.180 m2, k.č. br. 820/1, zv. „Mataruge“, šuma 4. klase, površine 5.500 m2, k.č. br. 820/7, zv. „Takovine“, njiva 7. klase, površine 470 m2, upisane u p.l. br. 155/0, K.O. Gladovići, te k.č. br. 30/1, zv. „Voćnjak“, voćnjak 3. klase, površine 1.570 m2, upisana u p.l. br. 134/0, K.O. Osatica.

844 2018 p>Mulasmajić Sevla, kći Mustafe, iz Novog Šehera, uvakufila je za potrebe mezarja u džematu Novi Šeher, Medžlis IZ Maglaj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 3/1, zv. „Palučak“, oranica/njiva 3. klase, površine 645 m2, upisana u p.l. br. 1297, K.O. Novi Šeher.

843 2018

Tumbić Salih, sin Mustafe, iz Novog Šehera, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Novi Šeher, Medžlis IZ Maglaj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 3/4, zv. „Palučak“, oranica/njiva 3. klase, površine 648 m2, upisana u p.l. br. 579, K.O. Novi Šeher.

842 2018

Muminović Ibro, sin Ibrahima, iz Križevića, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Donji Križevići, Medžlis IZ Zvornik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1997, zv. „Vrtišta“, voćnjak 3. klase, površine 684 m2, upisana u p.l. br. 664/1, K.O. Križevići.

841 2018

Bedak rođ. Ahmetović Zahida, kći Rasima, iz Lepenice, uvakufila je za potrebe džamije u Lepenici, Medžlis IZ Tešanj, zemljišnu parcelu kupljenu od Muminović Zahide označenu kao k.č. br. 975/2, zv. „Njiva“, oranica/njiva 5. i 6. klase, površine 2.277 m2, upisana u p.l. br. 1105, K.O. Lepenica.

840 2018

Muminović Mustafa, sin Sulejmana, iz Lepenice, uvakufio je za potrebe džamije u Lepenici, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 433, zv. „Ogradica“, oranica/njiva 6. klase, površine 2.705 m2, upisana u p.l. br. 595, K.O. Lepenica.

839 2018

Mehinović Nerminka, kći Avde, iz Mrkotića, uvakufila je za potrebe mezarja u džematu Mrkotić-Putešić, Medžlis IZ Tešanj, zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 271/2, zv. „Ulice“, oranica/njiva 4. klase, površine 190 m2, upisana u p.l. br. 402, K.O. Mrkotić.

838 2018

Irejzović Enisa, kći Saliha, iz Raduše, uvakufila je za potrebe mezarja u džematu Jelah Polje, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 272/12, zv. „Vignjište“, groblje/mezarje, površine 199 m2, upisana u p.l. br. 1285, K.O. Miljanovci Donji.

Begović Džemila, kći Muharema, iz Miljanovaca, uvakufila je za potrebe mezarja u džematu Jelah Polje, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1331/2, zv. „Šljivica“, groblje/mezarje, površine 88 m2, upisana u p.l. br. 81, K.O. Miljanovci Donji.

837 2018

Čubrilović Murveta, Bešlija Hasiba i Begić Rasim uvakufili su za potrebe Selimija džamije u Doboju, Medžlis IZ Doboj, ½ svojih nekretnina označenih kao k.č. br. 4208, zv. „Kućište Starigrad“, kuća i zgrada površine 169 m2 i dvorište površine 134 m2, upisana u p.l. br. 553/2, K.O. Doboj, po novom premjeru, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 18/5, upisana u z.k. ul. br. 1607, K.O. SP_Doboj.

Avdić rođ. Bećirović Zineta, iz Velike Brijesnice, uvakufila je za potrebe mezarja u džematu Velika Brijesnica, Medžlis IZ Doboj, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 1221/4, zv. „Selište“, groblje, površine 455m2 i k.č. br. 1221/6, zv. „Selište“, voćnjak 3. klase, površine 1.000 m2, upisane u k.k. ul. br. 258, K.O. Velika Brijesnica.

836 2018

Demirović Enis i Muratović Samija, iz Ilijaša, uvakufili su za potrebe džemata Bratunac, Medžlis IZ Bratunac, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 65/7, pašnjak 2. klase, površine 1.671 m2, k.č. br. 65/8, njiva 4. klase, površine 1.809 m2, k.č. br. 191/2, njiva 4. klase, površine 1.650 m2, k.č. br. 191/11, njiva 4. klase, površine 2.450 m2, ukupne površine 7.580 m2, upisane u p.l. br. 116/2, K.O. Vitkovići, kao i nekretnine označene kao k.č. br. 35, voćnjak 2. klase, površine 300 m2, k.č. br. 40/2, voćnjak 2. klase, površine 930 m2, k.č. br. 41/1, njiva 3. klase, površine 1.150 m2, k.č. br. 41/2, ostalo neplodno zemljište, površine 330 m2, k.č. br. 76/4, njiva 3. klase, površine 1.750 m2, k.č. br. 104/9, šuma 3. klase, površine 1.230 m2, k.č. br. 104/14, njiva 3. klase, površine 550 m2, k.č. br. 104/17, šuma 5. klase, površine 1.500 m2, k.č. br. 104/23, njiva 3. klase, površine 1.500 m2, k.č. br. 106, njiva 3. klase, površine 2.830 m2, ukupne površine 12.070 m2, upisane u p.l. br. 57/2, K.O. Krasanovići.

835 2018

Oruč Fatima, iz Fojnice, uvakufila je za potrebe džemata Gornja Mahala, Medžlis IZ Fojnica, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 3644/1, zv. „Njiva Krč“, livada 5. klase, površine 1.176 m2, upisana u k.k. ul. br. 641, K.O. Fojnica.

834 2018

Bešić Hasan i Hatidža, iz Trnove, uvakufili su za potrebe mezarja u džematu Trnova, Medžlis IZ Sanski Most, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1520, zv. „Bujadljivica“, njiva 4. klase, površine 3.766 m2, upisana u z.k. ul. br. 86, K.O. Trnova.

833 2018

Hrbat Mesud, sin Hamde, iz Sarajeva, uvakufio je za potrebe izgradnje džamije u naselju Rječica, Medžlis IZ Sarajevo, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1915/1, zv. „Milatkovina“, oranica/njiva 3. klase, površine 2.762 m2, upisana u pl/kku br. 2292, K.O. Reljevo.

832 2018

Kruško Edina, Mujkić Emina, Smajić Sulejman, Smajić Muhamed i Smajić Mumin, iz Miljanovaca, uvakufili su za potrebe džamije u Novim Miljnovcima, Medžlis IZ Tešanj, zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 380/2, zv. „Njivice“, oranica/njiva 5. klase, površine 146 m2, upisana u p.l. br. 1071, K.O. Miljanovci Gornji.

831 2018

Grgić Mehmed, sin Ibrahima, iz Rovina, uvakufio je za potrebe džemata Rovine, Medžlis IZ Bosanska Gradiška, dio svojih zemljišnih parcela označenih kao k.č. br. 405/2, 406/2 i 407/2, u površini od 463,5 m2, upisane u p.l. br. 403/2 i 109/9, K.O. Rovine.

830 2018

Grgić Muris, sin Ibrahima, iz Rovina, uvakufio je za potrebe džemata Rovine, Medžlis IZ Bosanska Gradiška, dio zemljišnih parcela kupljenih od Grgić Mehmeda označenih kao k.č. br. 405/2, 406/2 i 407/2, u površini od 463,5 m2, upisane u p.l. br. 403/2 i 109/9, K.O. Rovine.

829 2018

Begović Muharem, iz Rovina, uvakufio je za potrebe džemata Rovine, Medžlis IZ Bosanska Gradiška, dio zemljišnih parcela kupljenih od Grgić Mehmeda označenih kao k.č. br. 405/2, 406/2 i 407/2, u površini od 927 m2, upisane u p.l. br. 403/2 i 109/9, K.O. Rovine.

828 2018

Begović Kasim, iz Rovina, uvakufio je za potrebe džemata Rovine, Medžlis IZ Bosanska Gradiška, dio zemljišnih parcela kupljenih od Grgić Mehmeda označenih kao k.č. br. 405/2, 406/2 i 407/2, u površini od 927 m2, upisane u p.l. br. 403/2 i 109/9, K.O. Rovine.

827 2018

Grgić Muhamed, iz Rovina, uvakufio je za potrebe džemata Rovine, Medžlis IZ Bosanska Gradiška, dio zemljišnih parcela kupljenih od Grgić Mehmeda označenih kao k.č. br. 405/2, 406/2 i 407/2, u površini od 927 m2, upisane u p.l. br. 403/2 i 109/9, K.O. Rovine.

826 2018

Grgić Mesud, iz Rovina, uvakufio je za potrebe džemata Rovine, Medžlis IZ Bosanska Gradiška, dio zemljišnih parcela kupljenih od Grgić Mehmeda označenih kao k.č. br. 405/2, 406/2 i 407/2, u površini od 927 m2, upisane u p.l. br. 403/2 i 109/9, K.O. Rovine.

825 2018

Ćesović Miraheta, iz Rovina, uvakufila je za potrebe džemata Rovine, Medžlis IZ Bosanska Gradiška, dio zemljišnih parcela kupljenih od Grgić Mehmeda označenih kao k.č. br. 405/2, 406/2 i 407/2, u površini od 927 m2, upisane u p.l. br. 403/2 i 109/9, K.O. Rovine.

824 2018

Avdić Jasmin i Sanela, iz Rovina, uvakufili su za potrebe džemata Rovine, Medžlis IZ Bosanska Gradiška, dio zemljišnih parcela kupljenih od Grgić Mehmeda označenih kao k.č. br. 405/2, 406/2 i 407/2, u površini od 927 m2, upisane u p.l. br. 403/2 i 109/9, K.O. Rovine.

823 2018

Topalović Mehmedalija, sin Šerfe, iz Meremišlja, uvakufio je za potrebe Medžlisa IZ Višegrad svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 438/2, zv. „Dub“, livada 7. klase, površine 80 m2, upisana u p.l. br. 148/1, K.O. Šip.

822 2018

Hodžić rođ. Pilav Mirzeta, kći Ibrahima, iz Piljužića, uvakufila je za potrebe mezarja džemata Miljanovci, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 511/2, zv. „Vinograd“, oranica/njiva 5. klase, površine 1.305 m2, upisana u p.l. br. 97, K.O. Miljanovci Gornji.

821 2018

Džematlije džemata Kraševo uvakufili su za potrebe proširenja mezarja u džematu Kraševo, Medžlis IZ Tešanj, zemljišnu parcelu kupljenu od Ogrić Rajifa označenu kao k.č. br. 559/3, zv. „Bašča“, oranica/njiva 5. klase, površine 1.012 m2, upisana u p.l. br. 322, K.O. Kraševo.

820 2018

Bošnjić Husejn, sin Bećira, iz Gnojnice, sa suprugom Nurom Bošnjić, uvakufio je za izgradnju mekteba u džematu Gnojnica, Medžlis IZ Puračić, suposjedovni i suvlasnički dio od 2/5 zemljišne parcele označene kao k.č. br. 2413/4, zv. „Bara“, oranica/njiva 3. klase, površine 1.424 m2, upisana u p.l. br. 2523, K.O. Gnojnica.

819 2018

Sejdinović Husejn, sin Huse, iz Gnojnice, sa suprugom Hanom Sejdinović, uvakufio je za izgradnju mekteba u džematu Gnojnica, Medžlis IZ Puračić, suposjedovni i suvlasnički dio od 3/5 zemljišne parcele označene kao k.č. br. 2413/4, zv. „Bara“, oranica/njiva 3. klase, površine 1.424 m2, upisana u p.l. br. 2523, K.O. Gnojnica.

818 2018

Oruč rođ. Hrvat Rasema, kći Mušana, iz Sarajeva, uvakufila je za potrebe džemata Švrakino selo, Medžlis IZ Sarajevo, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 2644/1, zv. „Partizanska“, kuća i zgrada površine 64 m2 i dvorište površine 146 m2, K.O. Novo Sarajevo III, po novom premjeru, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 390/488, upisana u z.k. ul. br. 9124, K.O. SP_Dolac.

817 2018

Rizvo Asim, sin Murata, iz Sarajeva, uvakufio je za potrebe džemata Sudući u Ilijašu, Medžlis IZ Sarajevo, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 297/76, u naravi pašnjak, površine 13.540 m2 i k.č. br. 325, u naravi livada, površine 5.600 m2, upisane u z.k. ul. br. 417, K.O. SP_Sudići.

816 2018

Bošnjačka Islamska zajednica Gislaved u Švedskoj uvakufila je nekretnine pod nazivom Gulsippan 2, adresa Sorgardsvagen 3, 33 233, Gislaved, Švedska, i to zemljište površine 1.240 m2 i objekat sa prizemljem i spratom površine 600 m2, za vjerske potrebe Bošnjačke Islamske zajednice Gislaved, koje će nositi naziv Vakuf Bošnjačke Islamske zajednice Gislaved.

815 2018

Imširović Halid, sin Himze, iz Brčkog, uvakufio je za potrebe džamije Rijeke, Medžlis IZ Brčko, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 4359/1, zv. „Kostića“, njiva 2. klase, površine 8.226 m2, upisana u z.k. ul. br. 921, K.O. Brčko 4.

814 2018

Osmani Sabedin, sin Selima, iz Brčkog, uvakufio je za potrebe džamije Suljagić Sokak, Medžlis IZ Brčko, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 2863, zv. „Okućnica“, dvorište u površini od 490 m2, stambena zgrada 1 u površini od 191 m2, pomoćna zgrada 2 u površini od 30 m2, pomoćna zgrada 3 u površini od 24 m2, gradilište 4 u površini od 74 m2, upisane u popisnom listu br. 2465, K.O. Brčko 4.

813 2018

Bekrić Ismet, sin Ahmeta, iz Đulića, uvakufio je za potrebe izgradnje šehidskog obilježja „Bijeli potok“, Medžlis IZ Zvornik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1250, zv. „Luka“, njiva 2. klase, površine 682 m2, upisana u p.l. br. 619/6, K.O. Petkovci.

812 2018

Muminović Haso, sin Avde, iz Donjih Križevića, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Donji Križevići, Medžlis IZ Zvornik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 3607, zv. „Repišta“, njiva 7. klase, površine 3.060 m2, upisana u p.l. br. 645/0, K.O. Križevići.

811 2018

Sultanović Jusuf, sin Nurke, iz Sultanovića, uvakufio je za potrebe džamije Sultanovići, Medžlis IZ Zvornik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2394, zv. „Kućište“, kuća i zgrada, površine 75 m2, upisana u p.l. br. 1519/1, K.O. Zvornik.

810 2018

Pijalović rođ. Resić Fatima, iz Sarajeva, uvakufila je za potrebe Medžlisa IZ Rudo nekretnine kupljene od Bajramović Zibe i Šiljak Azemine označene kao k.č. br. 402, stambena zgrada površine 40 m2, stambena zgrada površine 10 m2 i dvorište površine 448 m2, upisane u list nepokretnosti br. 102/1, K.O. Rudo Grad.

809 2018

Siručić Begajeta, kći Behaije, iz Živinica, uvakufila je za potrebe džamije u džematu Abdulići, Medžlis IZ Bratunac, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 376/4, zv. „Lepokić“, njiva 2. klase površine 550 m2 i njiva 3. klase površine 560 m2, te k.č. br. 383/3, zv. „Pjeskuša“, njiva 2. klase, površine 700 m2, upisane u p.l. br. 185/1, K.O. Abdulići.

808 2018

Konaković Edin, sin Asima, iz Parževića, uvakufio je za potrebe Medžlisa IZ Rogatica svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 3118, zv. „Brdo“, livada 6. klase, površine 3.232 m2, upisana u listu nepokretnosti br. 610/0, K.O. Čavarine, Općina Sokolac.

807 2018

Hodžić Nusret, sin Nurije, iz Gradačca, uvakufio je za potrebe džemata Međiđa Gornja, Medžlis IZ Gradačac, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1810, zv. „Bašča“, voćnjak 4. klase, površine 2.893 m2, upisana u pl/kku br. 927, K.O. Gornja Međiđa.

806 2018

Hasić rođ. Husarić Nura, kći Ragiba, iz Tuzle, uvakufila je za potrebe džemata Behrami, Medžlis IZ Srebrenik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1060/4, zv. „Stožina“, oranica/njiva 6. klase, površine 2.158 m2, upisana u p.l. br. 1020, K.O. Uroža i 1/8 dijela zemljišne parcele označene kao. k.č. br. 1060/5, zv. „Stožina“, prilazni put, površine 1.089 m2, upisana u p.l. br. 1022, K.O. Uroža.

805 2018

Ikanović Ahmed, Muhamed i Fatima, djeca Mehmeda, uvakufili su za potrebe proširenja harema Azizija džamije u Bosanskoj Kostajnici, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 665, zv. „Okućnica“, kućište, površine 142 m2 i dvorište, površine 122 m2, te k.č. br. 668/3, zv. „Bašta“, njiva 1. klase, površine 338 m2, upisane u p.l. br. 179/1, K.O. Kostajnica.

804 2018

Bijelić Adem, sin Redžepa, iz Vučkovaca, uvakufio je za potrebe džemata Vučkovci Gornji, Medžlis IZ Gradačac, ½ pripadajućeg dijela zemljišne parcele označene kao k.č. br. 1033, zv. „Travnjak“, šuma 4. klase, površine 7.013,5 m2, upisana u p.l. br. 541/01, K.O. Avramovina.

803 2018

Bojić Nezir, sin Ibrahima, iz Tulovića, uvakufio je za potrebe džamije u džematu Tulovići-Brigići, Medžlis IZ Banovići, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1117/2, zv. „Plac“, ostalo nepolodno zemljište, površine 40 m2 i k.č. br. 1117/3, zv. „Kućište“, voćnjak 3. klase, površine 146 m2, upisana u z.k. ul. br. 81, K.O. Tulovići.

802 2017

Mujkanović Saim i Ahmetović Admir, iz Sarajeva, uvakufili su za potrebe džemata Osijek, Medžlis IZ Sarajevo, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 999/57, šuma Gaj, površine 714 m2, upisana u z.k. ul. br. 10615, K.O. SP_Donji Butmir, sa izgrađenim objektom mesdžida.