Uvakufljenja u novcu Uvakufljenja u nekretninama

Pregled uvakufljenja

Br. Godina Svrha
751 2017

Peco Arif, sin Mustafe, iz Travnika, uvakufio je za potrebe džemata Goleš, Medžlis IZ Travnik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 765, zv. „Vratača“, njiva 5. klase, površine 815 m2, upisana u p.l. br. 264/04, K.O. Goleš.

750 2017

Tokić Nevres, sin Mehmeda, iz Gradačca, uvakufio je za potrebe džemata Toke-Čuste, Medžlis IZ Gradačac, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 749, zv. „Torine-Bukvik“, voćnjak 3. klase, površine 1.282 m2, upisana u p.l. br. 833, K.O. Jelovče Selo.

749 2017

Muminović Hasib, sin Hasana, iz Konjević Polja, uvakufio je za potrebe izgradnje imamske kuće u džematu Konjević Polje, Medžlis IZ Bratunac, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 152/5, zv. „Miladovina“, njiva 3. klase, površine 293 m2, upisana u p.l. br. 354, K.O. Konjevići.

748 2017

Husić Mumin, Redžo, Sead, Mahmutović Hašima i Malohodžić Munira, djeca Džemila, iz Tuzle, uvakufili su pred duše svojih roditelja Husić Džemila i Hedije, a za potrebe mezarja u džematu Solina, Medžlis IZ Tuzla, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2030/3, zv. „Veliki Vrtlovi“, oranica/njiva 6. klase, površine 789 m2, upisana u pl/kku br. 169, K.O. Solina.

747 2017

Beganović Ferida, kći Huse, iz Pećigrada, uvakufila je za potrebe proširivanja mezarja u džematu Pećigrad, Medžlis IZ Cazin, dio svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 128, zv. „Turbište“, oranica/njiva 5. klase, u površini od 2.000 m2, upisana u p.l. br. 1819, K.O. Pećigrad.

746 2017

Jelić Emin, sin Sejfe, iz Višegrada, uvakufio je za potrebe Medžlisa IZ Višegrad svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1546, zv. „Oplaza“, livada 5. klase, površine 2.218 m2, upisana u p.l. br. 324/2, K.O. Kaoštice.

745 2017

Mehmedalija ef. Amidžić, sin Sabrije, iz Visokog, uvakufio je za potrebe džemata Koprivnica, Medžlisa IZ Kakanj, svoje zemljišne nekretnine označene kao k.č. br. 1462/2, zv. „Banjevac“, oranica, površine 4.460 m2, upisana u z.k. ul. br. 1480, K.O. SP_Doboj, k.č. br. 1880/6, zv. „Krač“, livada, površine 3.523 m2 i k.č. br. 1880/7, zv. „Krač“, šuma, površine 1.800 m2, upisane u z.k. ul. br. 622, K.O. SP_Doboj, k.č. br. 1119, zv. „Njivica“, oranica, površine 3.080 m2, k.č. br. 1464, zv. „Podkrušnjača“, oranica, površine 2.960 m2 i k.č. br. 1465, zv. „Podkrušnjača“, njiva, površine 1.132 m2, upisane u z.k. ul. br. 1290, K.O. SP_Doboj, ukupne površine 16.955 m2.

744 2017

Džido Džulaga, sin Muje, iz Budoželja, uvakufio je za potrebe džemata Budoželje, Medžlis IZ Vareš, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 981, zv. „Vrh“, oranica/njiva 5. klase, površine 2.334 m2, upisana u p.l. br. 104, K.O. Budoželje.

743 2017

Sinanović Nurija, Smajl i Vahida, djeca Muje, iz Tešnja, uvakufili su pred dušu rahm. oca Muje, a za potrebe džemata Džemilić Planje, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1214/1, zv. „Njivica“, oranica/njiva 6. klase, površine 2.638 m2, upisana u p.l. br. 816, K.O. Džemilić Planje.

742 2017

Muminović Kasim, sin Avde, iz Medakova, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Medakovo, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 675/4, zv. „Halilovka“, groblje/mezarje, površine 289 m2, upisana u p.l. br. 382, K.O. Medakovo.

741 2017

Plančić Nadira, Ahmo, Huso, Jasmin i Musto, iz Jablanice, uvakufili su za potrebe mezarja u džematu Jablanica, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 483, zv. „Baščica“, groblje/mezarje, površine 793 m2, upisana u p.l. br. 371, K.O. Jablanica.

740 2017

Šošić Hiba, Mensura i Mevsud, iz Han Pijeska, uvakufili su za potrebe izgradnje mekteba sa pratećim objektima u Stoboranima u džematu Gođenje, Medžlis IZ Žepa, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 602, zv. „Viš Bašče“, njiva 6. klase, površine 2.370 m2, upisana u p.l. br. 682/0, K.O. Podžeplje 1.

739 2017

Ibrahimović Jakub, sin Ibrahima, iz Ježinca, uvakufio je za potrebe džemata Ježinac, Medžlis IZ Srebrenik, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 572/2, zv. „Čaire“, voćnjak 3. klase, površine 1.002 m2 i k.č. br. 724, zv. „Rotino Brdo“, voćnjak 2. klase, površine 655 m2, upisane u p.l. br. 151, K.O. Ćehaje.

738 2017

Moranjkić Safija, kći Šabana, iz Lukavca, uvakufila je za potrebe džemata Babice, Medžlis IZ Puračić, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1768, zv. „Bukvik“, šuma 4, površine 4.627 m2, upisana u pl/kku br. 1108, K.O. Babice.

737 2017

Sinanović Džemal, sin Šabana, iz Raduše, uvakufio je za potrebe proširenja dvorišta mekteba u Dolcu, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1874/2, zv. „Bašča“, oranica/njiva 5. klase, površine 154 m2, upisana u p.l. br. 2057, K.O. Raduša.

736 2017

Hadžić Safet, sin Ševala, iz Stipanjića, uvakufio je za potrebe džemata Stipanjići, Medžlis IZ Tomislavgrad, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 1664, livada 3. klase, površine 1.222 m2, k.č. br. 1665, oranica/njiva 4. klase, površine 2.225 m2, k.č. br. 1720, oranica/njiva 6. klase, površine 2.931 m2, k.č. br. 1723, livada 3. klase, površine 490 m2 i livada 4. klase, površine 477 m2, k.č. br. 1724, oranica/njiva 4. klase, površine 2.902 m2 i oranica/njiva 3. klase, površine 2.250 m2, k.č. br. 1731, oranica/njiva 4. klase, površine 3.147 m2 i oranica/njiva 3. klase, površine 1.660 m2, k.č. br. 1732, livada 3. klase, površine 560 m2 i livada 4. klase, površine 337 m2, k.č. br. 1877, oranica/njiva 5. klase, površine 1.549 m2, k.č. br. 1878, oranica/njiva 6. klase, površine 349 m2, k.č. br. 1899, oranica/njiva 7. klase, površine 1.920 m2 i oranica/njiva 6. klase, površine 1.579 m2 i k.č. br. 1900, oranica/njiva 7. klase, površine 2.270 m2 i oranica/njiva 6. klase, površine 1.794 m2, ukupne površine 27.662 m2, upisane u p.l. br. 179, K.O. Stipanjići.

735 2017

Bećar Salih, sin Esada, iz Donjeg Vakufa, uvakufio je za potrebe izgradnje džamije u Baricama, Medžlis IZ Donji Vakuf, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 742/6, zv. „Kamenita Luka“, njiva 5. klase, površine 250 m2, upisana u p.l. br. 14/02, K.O. Rasavci, po novom premjeru, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1073/8, upisana u z.k. ul. br. 471, K.O. SP_Rasavci.

734 2017

Ćehić Kadir, sin Agana, iz Gradačca, uvakufio je za potrebe džemata Jasenica, Medžlis IZ Gradačac, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 753/4, zv. „Groblje“, groblje/mezarje, površine 70 m2 i k.č. br. 753/5, zv. „Bašča“, voćnjak 4. klase, površine 490 m2, upisane u p.l. br. 27, K.O. Jasenica.

733 2017

Prcanović Sabaheta, kći Sulje, iz Malina, uvakufila je za potrebe džemata Han Bila, Medžlis IZ Travnik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1807/3, zv. „Babe“, oranica/njiva 4. klase, površine 83 m2, upisana u p.l. br. 136, K.O. Han Bila.

732 2017

Pilav rođ. Budnjo Aiša, kći Derviša, iz Cavtata, uvakufila je za potrebe Turhan Emin-begove džamije u Ustikolini, Medžlis IZ Ustikolina, svoje suvlasničke i suposjedničke dijelove od 5/6 na nekretninama označenim kao dio k.č. br. 608/1, zv. „Dvorište“, kuća i zgrada, u površini od 126 m2 i dvorište u površini od 123 m2, te dio k.č. br. 609/1, zv. „Dvorište“, oranica/njiva 3. klase, u površini od 120 m2, upisane u p.l. br. 668, K.O. Ustikolina.

731 2017

Lugavić Zahid, sin Saliha, iz Omazića-Lugavije, uvakufio je za potrebe mesdžida u Lugavijama u džematu Omazići, Medžlis IZ Banovići, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 459/2, zv. „Guta“, oranica/njiva 5. klase, površine 240 m2, upisana u z.k. ul. br. 520, K.O. Bučik Gornji.

730 2017

Avdić Ismeta, kći Ibrahima, iz Sanskog Mosta, uvakufila je za potrebe džamije u džematu Rakovčani, Medžlis IZ Prijedor, pripadajuće dio od 2/4 zemljišne parcele označene kao k.č. br. 245, zv. „Bara pašnjak“, njiva 5. klase, u površini od 2.872 m2, upisana u p.l. br. 256/2, K.O. Rakovčani.

729 2017

Karamović Džemil, sin Hadžage, iz Čelića, uvakufio je za potrebe džemata Koraj-Čaršija i Nakšibendijske tekije u Koraju, Medžlis IZ Čelić, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 635/1, zv. „Sejfić mahala“, kuća i zgrada površine 59 m2 i dvorište površine 451 m2, upisana u p.l. br. 398/2, K.O. Koraj 2, k.č. br. 497/2, zv. „Osoje“, šuma 2. klase, površine 3.603 m2 i k.č. br. 501/2, zv. „Osoje“, šuma 2. klase, površine 279 m2, upisana u p.l. br. 406/1, K.O. Milino Selo.

728 2017

Buzadžija Midhet, sin Alije, iz Han Bile, uvakufio je za potrebe džemata Maline, Medžlis IZ Travnik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 563/1, zv. „Grginci“, njiva 6. klase, površine 695 m2, upisana u p.l. br. 708/01, K.O. Maline.

727 2017

Okanović Almedin, sin Šabana, iz Lukavica Rijeke, uvakufio je za potrebe džamije u džematu Lukavica Rijeka, Medžlis IZ Doboj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 295/7, zv. „Bliskača“, oranica/njiva 4. klase, površine 312 m2, upisana u p.l. br. 933, K.O. Lukavica Rijeka.

726 2017

Tulić Ibro, sin Rame, iz Glumine, uvakufio je za potrebe mekteba u džematu Glumina, Medžlis IZ Zvornik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 563/1, zv. „Jasik“, njiva 5. klase, površine 1.599 m2, upisana u p.l. br. 896/3, K.O. Glumina.

725 2017

Halilović Rabija, kći Omera, iz Koprivaca, uvakufila je za potrebe džamije u Jablanici, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 969, zv. „Jezero“, oranica/njiva 6. klase, površine 5.821 m2, upisana u p.l. br. 167, K.O. Jablanica.

724 2017

Hadžiahmetović rođ. Bošnjak Dževahira, kći Imšira, iz Visokog, uvakufila je za potrebe Medžlisa IZ Višegrad svoje zemljišne nekretnine označene kao k.č. br. 589, zv. „Gudura“, šuma 6. klase, površine 2.171 m2, k.č. br. 590, zv. „Gudura“, šuma 5. klase, površine 1.114 m2, k.č. br. 591, zv. „Gudura“, livada 5. klase, površine 13.484 m2 i livada 6. klase, površine 1.187 m2, k.č. br. 3734, zv. „Krčevine“, pašnjak 3. klase, površine 1.641 m2 i k.č. br. 3735, zv. „Krčevine“, pašnjak 3. klase, površine 11.382 m2, ukupne površine 30.979 m2, upisane u p.l. br. 90/1, K.O. Višegrad 2.

723 2017

Delić Nesima, kći Mehmeda, iz Potočana, uvakufila je za potrebe džemata Potočani, Medžlis IZ Derventa, svoj suposjedovni dio od 1/5 na nekretninama označenim kao k.č. br. 1569, kuća i zgrada površine 157 m2 i dvorište površine 365 m2, upisane u p.l. br. 2242/2, K.O. Derventa 2, te suposjedovni dio od 1/2 na nekretninama označenim kao k.č. br. 1570/2, kuća i zgrada površine 82 m2, dvorište površine 500 m2 i njiva 5. klase površine 34 m2, upisane u p.l. br. 1828/0, K.O. Derventa 2.

722 2017

Parić Salim, sin Ašira, iz Kovača, uvakufio je za potrebe džamije u džematu Stavci, Medžlis IZ Zavidovići, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1742/1, zv. „Biljeg“, oranica/njiva 5. klase, površine 828 m2 i oranica/njiva 7. klase, površine 344 m2, upisana u p.l. br. 607, K.O. Činovići.

721 2017

Mehinović Fikret, sin Hasiba, iz Gračanice, uvakufio je za potrebe džemata Drafnići, Medžlis IZ Gračanica, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1775/1, zv. „Vino-Brdo“, šuma 3. klase, površine 2.163 m2, upisana u p.l. br. 3140, K.O. Gračanica.

720 2017

Mustedanagić rođ. Kapić Jasminka, kći Mehmeda, iz Velike Kladuše, uvakufila je za potrebe džemata Podzvizd-grad, Medžlis IZ Velika Kladuša, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 503, zv. „Stubo“, oranica/njiva 6. klase, površine 4.203 m2, upisana u p.l. br. 231, K.O. Podzvizd.

719 2017

Rakman Avdo, sin Ibre, iz Šija, uvakufio je za potrebe džamije u Šijama, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 880/6, zv. „Vrtača“, groblje/mezarje, površine 271 m2, upisana u p.l. br. 448, K.O. Šije.

718 2017

Kurtić Ibrahim, sin Redže, iz Tešanjke, uvakufio je za potrebe proširenja mezarja u džematu Tešanjka, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 153/2, zv. „Hrastik“, oranica/njiva 5. klase, površine 110 m2, upisana u p.l. br. 121, K.O. Tešanjka.

717 2017

Ibrahimović Jusuf, Ibrahimović Sulejman, Karić Fatima i Kovačević Senija uvakufili su za potrebe džemata Seona, Medžlis IZ Srebrenik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 855, zv. „Orašje“, voćnjak 3. klase, površine 1.086 m2, upisana u p.l. br. 239, K.O. Uroža.

716 2017

Tanjić Sulejman, sin Mehe, iz Kotlanica, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Dolac-Kotlanice, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1720/2, zv. „Okućnica“, groblje/mezarje, površine 607 m2, upisana u p.l. br. 1805, K.O. Raduša.

715 2017

Huremagić Ćamil, sin Mehe, iz Ćoralića, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Ćoralići, Medžlis IZ Cazin, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1200/11, zv. „Okućnica“ , oranica/njiva 5. i 6. klase, površine 1.000 m2, upisana u p.l. br. 2702, K.O. Begove Kafane.

714 2017

Džematlije džemata Vukovo uvakufile su za potrebe mezarja u džematu Vukovo, Medžlis IZ Tešanj, zemljišnu parcelu koju su kupili od Đonlagić Emire, označenu kao k.č. br. 56, zv. „Turalićka“, groblje/mezarje, površine 508 m2, upisana u p.l. br. 190, K.O. Rosulje.

713 2017

Hrvić rođ. Galijašević Emina, kći Numana, iz Vukova, uvakufila je za potrebe proširenja dvorišta džamije u džematu Vukovo, Medžlis IZ Tešanj, 1/2 svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 1083/2, zv. „Studenac“, dvorište, površine 32 m2, upisana u p.l. br. 307, K.O. Rosulje.

712 2017

Hrvić Vahdet, iz Vukova, uvakufio je za potrebe proširenja dvorišta džamije u džematu Vukovo, Medžlis IZ Tešanj, 1/2 zemljišne parcele koju je kupio od Hrvić Emine, označene kao k.č. br. 1083/2, zv. „Studenac“, dvorište, površine 32 m2, upisana u p.l. br. 307, K.O. Rosulje.

711 2017

Bošnjo Muhammed Dželaluddin, sin Huse, iz Novih Miljanovaca, uvakufio je pred dušu rahm. oca Bošnjo Huse, a za potrebe džamije u džematu Miljanovci Novi, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 4155/2, zv. „Bara“, oranica/njiva 4. klase, površine 2.023 m2, upisana u p.l. br. 1487, K.O. Omanjska.

710 2017

Huskić rođ. Šahbaz Munira, kći Selima, iz Piljužića, uvakufila je za potrebe mezarja u džematu Piljužići, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 381/2, zv. „Točak“, oranica/njiva 6. klase, površine 1.738 m2, upisana u p.l. br. 877, K.O. Piljužići.

709 2017

Badžak Aiša i Badžak Ćamila, iz Konjica, uvakufile su za potrebe džemata Homolje, Medžlis IZ Konjic, svoju nekretninu označenu kao k.č. br. 706, zv. „Selo“, stambena zgrada, površine 47 m2, upisana u pl/kku br. 109, K.O. Galjevo.

708 2017

Jakupović Hata, kći Hasana, iz Međeđe, uvakufila je za potrebe džamije u džematu Međeđa, Medžlis IZ Zvornik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 107, zv. „Strana“, voćnjak 4. klase, površine 531 m2, upisana u p.l. br. 350, K.O. Međeđa.

707 2017

Pilav rođ. Budnjo Aiša, kći Derviša, iz Cavtata, uvakufila je za potrebe Turhan Emin-begove džamije u Ustikolini, Medžlis IZ Ustikolina, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 608/2, zv. „Dvorište“, garaža, u površini od 31 m2, k.č. br. 962/2, zv.“Polje“, livada 3. klase, površine 1.289 m2 i livada 4. klase, površine 1.192 m2, k.č. br. 963/1, zv.“Polje“, oranica/njiva 4. klase, površine 918 m2 i k.č. br. 964/2, zv.“Polje“, šuma 6. klase, površine 606 m2, upisane u p.l. br. 619, K.O. Ustikolina.

706 2017

Sadžak Emir, sin Avde, iz Sarajeva, uvakufio je za potrebe džamije u selu Dlanac na području općine Berkovići, Medžlis IZ Stolac, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 5/151, zv. „Guvno“, neplodno, površine 309 m2, upisana u p.l. br. 50/a, K.O. Pocrnje, na kojoj su Sadžak Emir i Avdo izgradili objekat džamije.

705 2017

Bjelić Đulsa, kći Fikreta, iz Zavidovića, uvakufila je za potrebe džemata Bajvati, Medžlis IZ Zavidovići, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 3131/1, zv. „Hrastovi“, kuća i zgrada, površine 68 m2, dvorište površine 500 m2, oranica/njiva 5. klase, površine 705 m2, k.č. br. 3131/2, zv.“Hrastovi“, oranica/njiva 5. klase, površine 121 m2, upisane u p.l. br. 971, K.O. Bajvati.

704 2017

Ahmetak Fadil, sin Mehe, iz Fojnice, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Rizvići, Medžlis IZ Fojnica, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 752, zv. „Zagreblje“ , njiva 6. klase, površine 691 m2 i njiva 5. klase, površine 391 m2, upisana u k.k. ul. br. 27, K.O. Pridola.

703 2017

Nakičević Rašid, sin Nurije, iz Teočaka, uvakufio je za sebe i svoju suprugu Nakičević Fatku, a za potrebe džamije Jasikovac, Medžlis IZ Teočak, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 732/4, zv. „Šišnanovača“, oranica/njiva 4. klase, površine 1.056 m2, upisana u pl/kku br. 2404, K.O. Teočak.

702 2017

Ajanović Hazim, Ajanović Džemal, Smailbegović rođ. Ajanović Fatima i Hadžović rođ. Ajanović Hazima uvakufili su pred duše svojih roditelja rahm. Ajanović Besima i Ajiše, a za potrebe izgradnje džamije u džematu Dolac-Kotlanice, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2551/6, njiva Kotlanica, površine 377 m2, upisana u z.k. ul. br. 4228, K.O. Tešanj, po starom premjeru, što po novom premjeru odgovara k.č. br. 1482/2, K.O. Raduša.