Vakufska direkcija je pokrenula projekat Identifikacije i uknjižbe vakufske imovine na području RS-a. Projekat je nastao iz nekoliko razloga. Određenim zakonskim propisima Republike Srpske vakufska imovina je stavljena u nepovoljan položaj. Novim predloženim zakonskim propisima u Republici Srpskoj koji se planiraju usvojiti dovešće do toga da će se određenoj vakufskoj imovini izgubiti svaki trag i formalno pravno i u zemljišnim knjigama ista bi prestala da postoji iz razloga što veliki broj vakufa se u zemljišnim knjigama ne vodi na ime vakufe već na ime nekih drugih osoba.

Na području RS-a usljed ratnih dešavanja i nemogućnosti postojanja kontinuiteta u upravljanju vakufskom imovinom dovelo je do nestajanja određenih informacija o broju i položaju nekih vakufa. To se naročito odnosi na nacionalizirane, oduzete ili okupirane vakufe.

Također usljed nepostojanja kontinuiteta određena vakufska imovina je uzurpirana od strane trećih osoba. Kod nekih vakufskih nekretnina postoji i naša nemarnost u smislu ne završavanja posla do kraja, odnosno ne završavanja kompletne procedure uvakufljenja. Dešava se da je uvakufljenna imovina, međutim u zemljišnim knjigama ta imovina nikad nije upisivana na ime Islamske zajednice već je ostala upisana na ime vakifa ili nekih njegovih nasljednika. U Vakufskoj direkciji se javio i strah od gubitka vakufske imovine kod koje nisu do kraja završeni imovinsko-pravni odnosi ili kod imovine kod koje postoje određene pravne smetnje.

U cilju rješavanja gore postojećih problema Vakufska direkcija je pokrenula navedeni projekat koji za cilj ima popis cjelokupne vakufske imovine, kako postojeće tako i nacionalizirane i oduzete, prikupljanje adekvatne dokumentacije o tim vakufima te na kraju uknjižba vakufske imovine.

Projekat se sastoji iz dvije faze i to:

1. Identifikacija i evidencija vakufske imovine;
2. Uknjižba vakufske imovine

Pod identifikacijom i evidencijom vakufskih nekretnina podrazumijeva se prikupljanje kompletne zemljišno knjižne dokumentacije za vakufske nekretnine na pojedinim medžlisima kao i identifikacija pojedinih vakufskih nekretnina koje su u posjedu vakufa ili koje su uknjižene kao vakuf, a nisu u posjedu vakufskih nekretnina. U prvom redu se vrši uvid u postojeću dokumentaciju sa kojom raspolaže Medžlis Islamske zajednice i ocjenjuje njena kompletiranost za pojedini vakuf, kao i utvrđuje stvarno zemljišno-knjižno stanje pojedinog vakufa. Također se vrši uvid u pojedine vakufske nekretnine i uporedba sa postojećom zemljišno-knjižnom dokumentacijom. Za vakufske nekretnine koje nemaju zemljišno-knjižnu dokumentaciju vrši se identifikacija na način da se prvo u posjedovnim knjigama izvrši identifikacija novog i starog premjera (posjedovni list) u kome se utvrđuje posjedovno stanje. Nakon toga se iz zemljišnih knjiga dobija zemljišno-knjižni izvadak. U općinama gdje je uspostavljen novi premjer uzima se zemljišno-knjižna dokumentacija novouspostavljenih zemljišnih knjiga. Nakon dobijanja te dokumentacije vrši se ocjena vakufske nekretnine, da li je ista predmetom restitucije ili predmetom Zakona o građevinskom zemljištu i Zakonom o stvarnim pravima, što je predmetom drugog segmenta aktivnosti ovog projekta. Dobijena dokumentacija biva predmet unošenja u informacioni sistem vakufske imovine.

Drugi segment aktivnosti projekta je uknjižba vakufskih nekretnina. Nakon što se izvrši identifikacija nekretnina, a na temelju uvida u dobijenu dokumentaciju, utvrđuju se pravne radnje koje treba preduzeti na uknjižbi vakufskih nekretnina. Ukoliko se radi o nacionalizovanom građevinskom zemljištu koje nije privedeno krajnjoj namjeri u upravnom postupku pred općinskim organima, vrši se upis nekretnine u vlasništvo izvornog vakufa. Ovih slučajeva je veliki broj i očekuje se najviše aktivnosti u ovim postupcima. Također u općinama gdje je u toku uspostava nove zemljišno-knjižne evidencije treba se maksimalno uključiti u postupke izlaganja nekretnina u smislu dokazivanja prava na pojedinom vakufu.Kod izlaganja nekretnina medžlisi imaju veliku ulogu u smislu praćenja rada komisije za izlaganje i učestvovanje na izlaganju, te evetualno davanje određenih prigovora.

Naravno, tu će biti i slučajeva gdje vakuf koristi nekretnine koje nisu uknjižene na vakufe, kojim putem ćemo izvršiti njihovu uknjižbu novim upisom. Biće i slučajeva gdje je vakuf upisan i u zemljišne knjige, a nije posjedovao ove nekretnine. Tu ćemo se boriti da osporimo korisnicima pravo upisa i izvršimo povrat jer je evidentno da se radi o vakufu koji iz nepoznatih razloga koristi treća osoba. U medžlisima gdje postoje vakufi koji nisu uknjiženi, a koriste se kao vakufi, biće potrebno i sudsko odlučivanje po osnovu dosjelosti. Također će se u svim postupcima pratiti primjena pravila Vakufske direkcije po pitanju uknjižbe vakufa i njihovog osnivanja.

Vakufska direkcija je krenula sa prvom fazom projekta identifikacija i ona je u odmakloj fazi, a ovih dana treba da se pokrene i druga faza projekta, odnosno poduzimanje konkretnih pravnih radnji u cilju uknjižbe i povrata vakufske imovine.

Ovaj projekat je dugotrajan i veoma finansijski zahtjevan projekat iz razloga velikih troškova. Međutim Vakufska direkcija će kroz realizaciju ovog projekta po prvi put u historiji vakufa jednoobrazno urediti ovo pitanje i vratiti uzurpirane i otete vakufe, kao i uknjižiti vakufe koji nisu uknjiženi. Vakufska direkcija je obezbjedila jedan dio finansijskih sredstava, međutim ta sredstva neće biti dovoljna te je zbog ovog projekta formiran Fond putem kojeg svi zainteresirani mogu uvakufiti svoja sredstva u cilju finansiranja troškova realizacije ovog projekta.