Pravila o uvakufljenju

Pravila o uvakufljenju

Na osnovu člana 36. Statuta Vakufske direkcije, Upravni odbor Vakufske direkcije na 19. sjednici održanoj 02. marta 2011. godine je utvrdio pravila o uvakufljenju.

Na osnovu člana 36. Statuta Vakufske direkcije, Upravni odbor Vakufske direkcije na 19. sjednici održanoj 02. marta 2011. godine je utvrdio

Pravila o uvakufljenju (prečišćeni tekst)

I

Predmet uvakufljenja u skladu sa ovim Pravilima mogu biti nepokretne i pokretne stvari.

1. NEPOKRETNE STVARI

II

Po iskazanoj želji i namjeri vakifa koji želi uvakufiti dio svog nepokretnog imetka, vakif medžlisu ili drugoj ustanovi IZ podnosi pismeni zahtjev koji sadrži:

 • tačno preciziranje nekretnina koje se žele uvakufiti,
 • nedvojbeno iskazana volja vakifa da želi uvakufiti predmetni nekretninu,
 • šart vakifa - uslovi (svrha i cilj, raspodjela prihoda i dr.),
 • imenovanje mutevelije vakifa (ako za to postoji želja vakifa),
 • potpis vakifa.

Nakon podnošenja pismenog zahtjeva, medžlis ili druga ustanova IZ na čijem se području nalazi vakif, ispituje opravdanost predmetnog uvakufljenja, što podrazumjeva sljedeće:

 • da je nekretnina koja se želi uvakufiti bez tereta ( da je u vlasništvu i faktičkom posjedu, (z.k.ul. i posjedovni list), da se ne vodi bilo kakav spor od strane vakifa sa trećim licima da, nije pod zakupom ili drugim teretnim pravnim poslom, i dr.),
 • da predmetna nekretnina može služiti ciljevima uvakufljenja koje želi postići vakif,

III

Pismeni izvještaj u skladu sa tačkom II ovih Pravila, medžlis odnosno druga ustanova IZ dostavlja Vakufskoj direkciji.

Na osnovu dostavljenog izvještaja, Vakufska direkcija ocijenjuje konačnu opravdanost uvakufljenja. Ukoliko se ocijeni da je neophodno, predstavnici Vakufske direkcije mogu izaći na lice mjesta.

Utvrđen prijedlog Vakufska direkcija dostavlja Rijasetu IZ radi donošenja konačne odluke.

Prijedlog Vakufske direkcije iz prethodnog stava sadrži:

 • tražene podatke iz tačke II ovih Pravila,
 •  mišljenje Vakufske direkcije,
 •  prijedlog Odluke o uvakufljenju koju donosi Rijaset IZ.

Organ nadležan za sprovođenje Odluke Rijaseta IZ o uvakufljenju je Vakufska direkcija, medžlis IZ ili druga ustanova IZ u čiju korist se vrši uvakufljenje.

IV

Nakon donošenja konačne odluke o uvakufljenju iz člana 3. osnovnih Pravila, vakif shodno iskazanom šartu u prijedlogu za uvakufljenje je obavezan sačiniti vakufnamu-vakfiju.

Vakufnama-vakfija je jednostrana izjava volje koju vakif sačinjava, uz nadzor Vakufske direkcije. Vakufnama mora biti sačinjena u strogo propisanoj formi i potpisana od strane vakifa.

Vakufnama-vakfija mora sadržavati sljedeće elemente:

 • početak vakufname je sa bismilom, zahvalom Allahu, dž.š., i salavatom na Poslanika s.a.v.s.,
 •  preciziranje predmeta uvakufljenja i šart vakifa (svrha i cilj, raspodjela prihoda i dr., koji ne mogu biti u suprotnosti sa iskazanom voljom-šartom koju je vakif napisao prilikom podnošenja zahtjeva za uvakufljenje),
 •  svojeručni potpis vakifa ovjeren kod nadležne općine-notara,
 •  ovjeru i potpis od strane Vakufske direkcije. 

IVa

Procedura sastavljanja vakufname je sljedeća:

 • nakon donošenja konačne odluke o uvakufljenju Vakufska direkcija sačinjava prijedlog teksta vakufname shodno ovim Pravilima i isti dostavlja vakifu.
 • Vakif nakon upoznavanja sa tekstom vakufname istu potpisuje, ovjerava potpis i dostavlja Vakufskoj direkciji. Vakufska direkcija nakon potpisa ovjerava i potpisuje vakufnamu.
 • Vakufnama se sačinjava u dva istovjetna primjerka od kojih se jedan dostavlja vakifu, a drugi ostaje u zbirci vakufnama, koja se vodi pri Vakufskoj direkciji.

IVb

Orginalna vakufnama se čuva u zbirci vakufnama i za istu se može za potrebe trećih lica izdavati prijepis.

Prijepis vakufname u cijelosti sadržava tekst orginala vakufname, s tim da se na isti stavlja oznaka prijepis orginala i potpisuje od strane direktora Vakufske direkcije.

V

Ovo se u cijelosti odnosi i na uvakufljenje putem testamenta.

Nakon proglašenja testamenta od strane nadležnog suda, a shodno ovim Pravilima, sačinjava se vakufnama koju u ime vakifa potpisuje direktor Vakufske direkcije.

2. POKRETNE STVARI

VI

 Pod pokretnim stvarima koje se mogu uvakufiti se podrazumjevaju: novčana sredstva i vrijednosni papiri, kao i druge pokretne stvari za koje se u skladu sa Pravilima ocjeni da mogu biti predmet uvakufljenja.

a) Novčana srestva

VII

Vakifu koji uvakufi određeni iznos novčanih sredstava izdaje se priznanica.

Kopiju priznanice medžlis ili druga ustanova IZ dostavlja Vakufskoj direkciji.

Nakon prijema priznanice Vakufska direkcija sačinjava prijedlog teksta vakufname koji dostavlja vakifu.

Vakif, nakon upoznavanja sa sadržajem vakufname, istu potpisuje i dostavlja Vakufskoj direkciji. Vakufska direkcija ovjerava i potpisuje vakufnamu.

Vakufnama se sačinjava u dva istovjetna primjerka od kojih se jedan dostavlja vakifu, a drugi ostaje u zbirci vakufnama, koja se vodi pri Vakufskoj direkciji.

VIII

 Uvakufljenja novčana sredstva kojima vakif nije odredio namjenu dijele se na sljedeći način:

 •  40% sredstava zadržava medžlis IZ u svrhu vjerskog obrazovanja na svom području,
 •  60% sredstava se polaže na račun Rijaseta IZ u općeobrazovni fond IZ u BiH.

Uvakufljena novčana sredstva gdje je vakif odredio specifičnu svrhu, u cjelosti se usmjeravaju namjenskom korisniku uvakufljenih sredstava.

     b) Ostale pokretne stvari

IX

Po iskazanoj želji i namjeri vakifa koji želi uvakufiti dio svog pokretnog imetka, vakif medžlisu ili drugoj ustanovi IZ podnosi pismeni zahtjev koji sadrži:

 • tačno preciranje stvari koja se želi uvakufiti,
 •  šart vakifa - uslovi uvakufljenja,
 •  potpis vakifa.

Nakon podnošenja pismenog zahtjeva, medžlis ili druga ustanova IZ na čijem se području nalazi vakif, ispituje opravdanost predmetnog uvakufljenja, što podrazumjeva sljedeće:

 • da je pokretna stvar u vlasništvu vakifa,
 • da pokretna stvar u naravi nije u suprotnosti sa šerijatskim propisima,
 • da predmetna stvar može služiti ciljevima uvakufljenja koje želi postići vakif.

X

Na osnovu pismenog izvještaja Medžlisa Islamske zajednice i druge ustanove IZ, odluku o uvakufljenju pokretnih stvari donosi Upravni odbor Vakufske direkcije.

Odredbe člana VII ovih Pravila o uvakufljenju odnosi se i na uvakufljenje pokretnih stvari.

XI

Za uvakufljenje novčanih sredstava čija vrijednost ne prelazi 1.000,00 KM u BiH, 2.000,00 KM u dijaspori, kao i pokretne stvari čija vrijednost ne prelazi 2.000,00 KM ne primjenjuje se procedura propisana ovim Pravilima.

Evidenciju o uvakufljenju pokretnih stvari iz prethodnog stava vodi medžlis ili druga ustanova IZ.

3. ZAJEDNIČKE ODREDBE 

XII

Vakufska direkcija vodi registar svih uvakufljenja nastalih od dana donošenja ovih Pravila. 

XIII

Za sprovođenje ovih Pravila nadležna je Vakufska direkcija. 

XIV

Prečišćeni tekst Pravila stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog odbora

dr. Mustafa Hasani

Broj: 09-03-2-192/11.

Datum: 04.03.2011.g.