Ciljevi i zadaci

Ciljevi i zadaci

Jedan od osnovnih ciljeva i zadataka Vakufske direkcije je preduzimanje aktivnosti na zaštiti vakufske imovine na području cijele Bosne i Hercegovine i afirmacija vakufa kao trajnog dobra.

1

Preduzimanje aktivnosti na zaštiti vakufkse imovine na području cijele Bosne i Hercegovine.

2

Unaprijeđenje i revitalizacija vakufske imovine.

3

Pružanje pravne pomoći medžlisima Islamske zajednice po pitanju vakufske imovine.

4

Pokretanje sudskih sporova i upravnih postupaka za zaštitu vakufa pred nadležnim domaćim sudovima i upravnim organima.

5

Popis cjelokupne vakufske imovine u Bosni i Hercegovini.

6

Iznalaženje novih vakifa putem uvakufljenja nekretnina, pokretne imovine i novčanih sredstava, te izrada vukufnama vakifima.

7

Praćenje postuapka pri izdavanju vakufske imovine u zakup.

8

Nadzor i praćenje legalnosti postupka u poslovima transformacije vakufa (zamjena vakufskij nekretnina za druge nekretnine i prodaja vakufskih nekretnina radi kupovine drugih nekretnina u korist vakufa i sl.).

9

Imenovanje mutevelija i nadziranje medžlisa u upravljanju vakufskom imovinom.

10

Praćenje aktivnosti u vezi otkupa nacionaliziranih vakufskih stanova i aktivnosti na dodjeli zamjenskih stanova.

11

Praćenje aktivnosti na donošenju Zakona o restituciji ili denacionalizaciji i dr.

12

Nadzor nad upravljanjem i korištenjem vakufske imovine u skladu sa vakufnama.

13

Unos podataka o vakufima u jedinstvenu bazu podataka-informacioni sistem.

14

Organizovanje manifestacija Dani Vakufa.

15

Organizovanje seminara o vakufima.

16

Realizacija vakufskih projeakta koji imaju za cilj ekonomsko jačanje IZ-e.

17

Izrada elaborata o unapređenju vakufskih nekretnina.

18

Preduzimanje aktivnosti na izradi i dopuni nomrmativni akata i dr.