Medžlis Islamske zajednice Tešanj u saradnji sa Insitutom za islamsku tradiciju Bošnjaka, Vakufskom direkcijom i Muftijstvom zeničkim objavljuje javni poziv za dostavljanje prijava za učeke na naučnoj konferenciji Islamska zajednica u Tešnju (1884-2024): ustrojstvo, vjersko-prosvjetne ustanove, vakufi, ulema koja će biti organizirana u povodu obilježavanja 140. godišnjice Islamske zajednice u Tešnju.

Konferencija ima za cilj istražiti ustrojstvo, vjersko-prosvjetne ustanove, vakufe i ulemu koja je djelovala na području MIZ Tešanj od osnivanja prvog džemata u Tešnju u doba osmanske uprave u BiH do današnjih dana. Naime, u osmansko doba područje Tešnja imalo je razvijen vjerski život kojeg su činili džemati i imami, mektebi i muallimi, medrese i muderisi, vakufi i mutevelije, muftije i kadije, a koji predstavljaju neodvojiv dio historije Islamske zajednice u Tešnju. Nakon Berlinskog kongresa i okupacije Bosne i Hercegovine, austrougarska vlast 1882. osniva Rijaset i Ulema-medžlis čime se organizaciono odvaja Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini od dotadašnjeg duhovnog vođstva u Carigradu. Ove 2024. godine navršava se 140 godina od naredbe Zemaljske vlade za BiH iz 1884. godine o postavljenju privremenih vakufskih komisija kada su u svim kotarima postavljene vakufske komisije koje su se sastojale od kadije, kao predsjednika, dvojice članova upravnog medžlisa, jednog imama i jednog muderrisa (ako je u kotaru bila medresa) ili hodže. Ovom naredbom uspostavljena je i Vakufska komisija u Tešnju čime je u administrativnom smislu započela povijest modernog ustrojstva Islamske zajednice u Tešnju.

Prijave za naučnu konferenciju otvorene su za sve naučnike i istraživače koji mogu doprinijeti rasvjetljavanju bogate povijesti Islamske zajednice u Tešnju. Više OVDJE.