Sinan-beg Boljanić je u Čajniču, prema njegovoj vakufnami iz 1582. godine, podigao džamiju oko koje se kasnije formirala mahala prozvana po njemu, Sinan-pašina mahala. Uz džamiju je podigao mekteb, tekiju sa musafirhanom, karavan-saraj, 22 dućana, dvije radionice za štavljenje kože i dva mlina na Janji u Čajniču. Podigao je mekteb u selu Njegošević; mostove na Janji u selu Međuriječje u nahiji Pribud u kadiluku Čajniče; mesdžid u kasabi Sopotu u Nevesinjskom kadiluku; mekteb, hamam i karavan-saraj u kasabi Cernik u kadiluku Velika u sandžaku Začasna; karavan-saraj i most u Priboju na Limu (Bosanski sandžak). Svi ovi vakufi su doprinosili općoj društvenoj koristi, odnosno ovi vakufi su udarili temelj početka razvoja ovog grada, odnosno temelj samog grada.

Umro je 1582. godine i ukopan je u turbetu kraj svoje džamije u Čajniču.

Objekat Sinan-begove džamije, zajedno sa svim ostalim objektima koji su sačinjavali graditeljsku cjelinu džamije, miniran je i u potpunosti srušen 1992. godine.

20.05.2015. godine potpisan je protokol između Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH i Generalne direkcije vakufa Republike Turske o ponovnoj izgradnji Sinan-begove džamije. Vrijednost projekta iznosi oko 4 miliona KM, a sva sredstva je obezbijedila Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH putem Generalne direkcije za vakufe Republike Turske.

Za objekt je urađen projekat, dobijene potrebne dozvole i saglasnosti te je izabran izvođač radova.

Lokalitet je u potpunosti očišćen nakon čega se pristupilo otkopavanju temelja džamije kako bi se utvrdila njegova statika i stabilnost.

Prvi kameni blokovi ponovo se ugrađuju u zidove džamije Sinan-bega Boljanića u centru Čajniča. Na mjestu gdje je srušena pronađen je dio kamenih blokova, koji su u džamiju ugrađeni davne 1570. godine.
06.08.2018. god.

Kameni elementi minareta džamije se pripremaju u radionici. Nastavak zidanja minareta još nije počeo i isti će se nastaviti kada radovi na zidanju trompi i na trijemu dostignu postojeći nivo minareta. Tada će se istovremeno zidati cijeli objekat po visini i obimu radi uklještenja minareta u zidove objekta. Minaret je trenutno na koti + 8.10 m i kameni elementi zidova i spiralnog stepeništa za nastavak zidanja su u radioničkoj pripremi.

Radovi na oba turbeta se izvode prema datom projektnom rješenju. Sinanbegovo turbe je ozidano do kote +5.75 m a drugo turbe Sinanbegovih srodnika je ozidano do kote +6.30.

Na ulaznom trijemu u džamiju se zidaju pandantifi i ispuna između lukova i pripremaju vijenci trijema i malih kupola.

Objekat džamije je ozidan do nivoa + 6.39 m. U uglovima objekta su postavljeni kameni blokovi mukarnasa međusobno uvezani čeličnim klanfama.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je dostavila svoje mišljenje za izgradnju mekteba i abdesthane. Za realizaciju istog je potrebno očistiti i osloboditi planirani dio parcele te izvršiti arheološke istražne radnje kako bi se pokušali naći tragovi objekata i nakon toga će se pripremiti potrebna tehnička dokumentacija.

Medžlisa IZ Čajniče je preuzeo na sebe da obavi potrebne kontakte sa opštinom Čajniče, vezane za trasu ogradnog zida gdje se nalazi i glavni ulaz u kompleks džamije, što je direktno vezano za regulaciju kolskog saobraćaja, pješačkog saobraćaja odnosno trotoara, kao i uklanjanje postojećih parkinga na pomenutoj saobraćajnici.

12.07.2019. god.

Objekat džamije izveden je do kupole i trenutno se postavljaju remenate za istu. Identična situacija je i na dva turbeta, konstrukcije turbeta su izvedene do nivoa kupola, formirane radne platforme i vrše se pripreme za zidanje istih. Kvalitet izvedenih radova je zadovoljavajući.

Na minaretu džamije je ozidana baza, konusni dio (mlin) te se trenutno zida tijelo minareta. Ukupna trenutna izvedena visina minareta je cca + 11.00 m. Kvalitet izvedenih radova je zadovoljavajući.

Izvođač radova SAMABURSA INSAAT je izvršio reorganizaciju gradilišta, veći dio kamenog otpada i šuta je uklonjen sa gradilišta.

21.10.2020.god.

Objekat džamije je u zadovoljavajućem stanju. Objekat je pokriven olovnim limom i nisu vidljivi tragovi prodora atmosferilija ni vlage u unutrašnjost objekta, sve je u suhom stanju. Urađen je grubi razvod elektroinstalacija unutar objekta nakon kojih su izvedeni slojevi grubog krečnog maltera. Minaret je izveden do visine cca +21.00 m. Svi stubovi trijema džamije su zdravi, Trijem i male kupole su takođe pokrivene olovom. Fasada i plafon trijema su takođe malterisani grubim slojem krečnog maltera.

Ogradni kameni zidovi oko kompleksa džamije su djelomično završeni, stepen gotovosti je cca 50 %, na istom dijelu su postavljene kamene okapnice te formirani kameni dovratnici ulazne kapije. Turbe uz objekat džamije kao i turbe preko puta džamije su u potpunosti konstruktivno završeni, pokriveni su olovnim limom i dovedeni u suho stanje. Zidovi oba turbeta su malterisani krečnim malterom. Postavljene su grube elektroinstalacije.

Na gradilištu se trenutno postavljaju kamene igle oko prozora prvog reda.

Izvođač radova je u velikoj mjeri uredio gradilište, uklonjene su velike količine smeća, šuta i otpada. Uklonjen je i korov tako da se na gradilištu formirala manipulativna površina za dovoz i odlaganje potrebnog materijala.

U toku zime bi trebalo u radionici pripremiti sve elemente za montažu i završetak objekta. To se prije svega odnosi na završetak minareta i na unutrašnje elemente mahfil, mimber, mihrab te pod objekta.