U sklopu svojih redovnih aktivnosti Vakufska direkcija je izdala drugo redizajnirano izdanje brošure „Vakufi u BiH – historijat, trenutno stanje i perspektive“.

Brošura je svojim sadržajem posvećena promociji institucije vakufa kao i aktivnosti koje Vakufska direkcija poduzima na polju obnove, unapređenja i upravljanja vakufskom imovinom. Kratka retrospektiva burne i teške borbe za vakuf i vakufsku imovinu prikazana kroz različite društveno-političke sisteme u kojima se našla Islamska zajednica. Drugi dio brošure percipira trnutno stanje i mogućnosti vakufske imovine. Shodno tome svi ciljevi i aktivnosti unutar djelokruga Vakufske direkcije podređeni su bržem i aktivnijem unapređenju iste. Na kraju brošure navedeni su neki od projekata koji su realizirani u proteklom periodu. Svojim djelovanjem i transparentnošću Direkcija želi zadržati stečeno povjerenje u narodu koje je stvarano godinama unazad. Samo iz takve interakcije jedino možemo očekivati plodove koji rese djela Isa-bega, Husrev-bega, Karađoz-bega...

Preuzmite brošuru u cijelosti.