Uvodne pripreme za obnovu Isa-begovog hamama ulaze u svoju završnu fazu. Vakufska direkcija Sarajevo, koja je nadležna za njegovu obnovu, prikupila je u proteklom periodu sve neophodne saglasnosti, uradila projekat, reviziju projekta, statiku, kao i ostalu potrebnu dokumentaciju. Na osnovu prikupljene dokumentacije Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdalo je odobrenje za izvođenje radova na rehabilitaciji Isa-begova hamama u Sarajevu, u ulici Bistrik br. 1, u obuhvatu nacionalnog spomenika Graditeljska cjelina Careve džamije sa Isa-begovim hamamom u Sarajevu.

Obnova će se izvoditi u skladu sa Glavnim projektom, izrađenim od strane Studija „URBING“ d.o.o. Sarajevo. Predmetni radovi će se izvršiti u skladu sa sljedećim građevinsko-tehničkim uvjetima:

  • Obnova Isa-begova hamama izvodit će se uz korištenje, u što većoj mjeri, izvornih materijala i tehnika građenja, uz zadržavanje postojećih horizontalnih i vertikalnih gabarita, svi radovi izvodit će se u skladu sa važećim tehničkim propisima, obaveznim standardima i normativima a u toku radova obavezno je voditi ažurnu foto-dokumentaciju.
  • Obavezno ispoštovati sve uslove date od strane nadležnih službi i institucija, pribavljenih u ovom postupku.
  • Investitor i izvođač radova dužni su da se pridržavaju i ostalih obaveza koje proizilaze iz Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH.

Rješenjem Federalnog ministarstva prostornog uređenja izdaje se odobrenje za građenje, rehabilitaciju ili sanaciju ratnim djelovanjem oštećenih i porušenih građevina graditeljskog naslijeđa, koje je kao nacionalne spomenike utvrdila Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.