Parlament Federacije BiH usvojio je Zakon o stvarnim pravima u Federaciji BiH (Službene novine FBiH 66/13) koji je stupio na snagu 28.08.2013. godine, a koji se počinje primjenjivati nakon proteka šest mjeseci od dana stupanja na snagu. Predmetnim Zakonom uređuje se pitanje sticanja, korištenja, raspolaganja, zaštite i prestanak prava vlasništva i drugih stvarnih prava i posjeda.

Obzirom da Zakon u velikoj mjeri tretira i status imovine Islamske zajednice u BiH, a samim time nameće potrebu da se utvrde i odrade pojedine radnje koje se tiču imovine Islamske zajednice, Vakufska direkcija će u narednom periodu održati seminare za predstavnike svih medžlisa iz Federacije BiH. Seminari će biti održani po muftijstvima.

Cilj seminara jeste upoznavanje prisutnih predstavnika o predmetnom Zakonu, kao i davanje instrukcija o radnjama koje se moraju poduzeti u cilju zaštite imovine. Vakufska direkcija kroz održavanje seminara želi sa stručnog aspekta pripremiti medžlisa kako bi spremni dočekali primjenu Zakona.

Vakufska direkcija na ovaj način nastavlja sa aktivnostima koje imaju za cilj zaštitu imovine i upoznavanje svih zainteresiranih strana o zakonskim propisima koji tretiraju pitanje imovine i određenih prava na istoj.

Vakufska direkcija kroz ovakve seminare nastoji ukazati na pozitivne i negativne aspekte donošenja novih zakonskih propisa, te kroz stručne savjete dati instrukcije i upute o svim pravima i obavezama koje imaju vlasnici imovine. Vakufska direkcija putem seminara naročiti akcenat daje na zaštitu imovine svih ljudi kao osnovnog ljudskog prava, prava na nepovredivost i slobodno uživanje vlastite imovine.