• Trajanje projekta: tokom 2012 godine
  • Vrijednost projekta: 210.022,00 KM
  • Investitor: Islamska banka za razvoj iz Džede i Generalni sekretarijat za vakufe iz Kuvajta
  • Projektno područje: Kupovina i instaliranje računarske i mrežne opreme u svim medžlisima IZ u BiH
  • Tehnička podrška projektu: Vakufska direkcija, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Cilj projekta je kupovina i instaliranje računarske i mrežne opreme, radi informatičkog povezivanje Vakufske direkcije sa muftilucima i medžlisima, nakon čega je i u njihovim sjedištima istalirana računarska i mrežna oprema. Cilj uspostave ovog projekta je zbog vakufske imovine koja je u proteklom periodu nacionalizirana, eksproprisana ili na bilo koji drugi način otuđena, a koja će u budućnosti biti predmet Zakona o restituciji.

Glavni rezultat ovog projekta su:

  • Realizacijom ovog projekta uspostavljen je jedinstven Registar vakufske imovine u kome su objedinjeni podaci o cjelokupnoj vakufskoj imovini u Bosni i Hercegovini;
  • Projektom je ujedno i unaprijeđen sistem upravljanja, kontrole i zaštite vakufske imovine, gdje je data mogućnost Islamskoj zajednici da pravovremeno upozna potencijalne donatore sa strukturom svoje imovine i da ih spram njihovih potreba uputi na odgovarajući Medžlis.