Pravna pomoć

Pravna pomoć

Pružanje pravne pomoći medžlisima realizira se kroz dva pravca i to:

 • pružanje pravne pomoći u cilju zaštite vakufske imovine i
 • pružanje pravne pomoći s ciljem poštivanja normativnih akata Islamske zajednice koja regulišu pitanje upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom.

Redovne aktivnosti koje se odnose na rad Vakufske direkcije sa medžlisima IZ-a svode se uglavnom na:

 • preduzimanje aktivnosti na zaštiti, unapređenju i revitaliziranju vakufske imovine na području cijele Bosne i Hercegovine,
 • pokretanje sudskih sporova i upravnih postupaka za zaštitu vakufa pred nadležnim domaćim sudovima i upravnim organima,
 • pružanje pravne pomoći medžlisima Islamske zajednice po pitanju vakufske imovine,
 • provođenje postupka uvakufljenja nekretnina, pokretne imovine i novčanih sredstava te izradi vakufnama vakifima,
 • nadzor i provođenje postupka transformacije vakufa (zamjena vakufskih nekretnina za druge nekretnine i prodaja vakufskih nekretnina radi kupovine drugih nekretnina u korist vakufa, i sl.),
 • praćenje postupaka izdavanja vakufske imovine u zakup,
 • imenovanje mutevelija,
 • provođenje aktivnosti na popisu vakufske imovine u BiH,
 • redovan obilazak medžlisa i održavanje edukativnih i stručnih seminara,
 • obavljanje i drugih poslova koji se odnose na vakufsku imovinu.