Na intervenciju Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Mostar 18. aprila 2024. godine, da se radovi na zgradi Hrvatskog narodnog kazališta ne izvode u skladu sa Rješenjem na koje se investitor poziva, odnosno da se radovi izvode i na susjednim parcelama koje nisu uvrštene u sporna Rješenja urbanističko građevinski inspektor Marin Musa, uprkos priloženim dokazima i fotografijama, 23. aprila nije mogao utvrditi da je došlo do proširenja gradilišta i s tim u vezi naložio investitoru da dostavi geodetske snimke stvarnog stanja na terenu sa ucrtanim objektima u roku od 15 dana, budući da gradski inspektorat, kako to stoji u narednom njihovom dopisu, kod sebe nema dokumentaciju koja se nalazi kod investitora i službama Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara.

Nakon što su investitori dostavili posjedovne listove, Z. K. izvatke, Inspektor Službe za inspekcijske poslove Musa će 10. maja 2024. godine konstatirati da mu nisu dostavljene kopije katastarskog plana sa izvedenim stanjem na terenu pa on to i ne može, stoji u aktu, provjeriti na terenu.

Tvrdnju Medžlisa Mostar, da je kompletna rampa na gradilištu izgrađena izvan okvira zemljišta označenog u spornom rješenju za gradnju, nije mogao prihvatiti, navodi se u njegovoj zabilješci, dok ne dobije službeni dokument iz katastra kako bi utvrdio navode iz Medžlisovog prigovora.

Zapisnički je naložio koordinatoru tima ujedno i predstavniku investitora da obustavi radove na rampi dok ne utvrdi činjenice. Da je rok od 15 dana, za dostavu dokumentacije iz katastra, prošao inspektora Musu su iz Medžlisa Mostar podsjetili 13. maja 2024. godine.

U njegovom očitovanju, pet dana kasnije, 17. maja 2024. godine, a nakon što je dobio potrebna mišljenja potvrdio je da su navodi Medžlisa tačni jer se rampa ne nalazi u spornom Rješenjem za gradnju već na susjedaoj parceli koja je, kako navodi i inspektor Musa, u kopiji katastarskog plana označena kao prilazni put, i nije sastavni dio "ovjerenog projekta i odobrenja za građenje" o čemu je investitor upoznat, te s tim u vezi investitor preuzima odgovornost i obavezu da dio koji je sporan sam ukloni.

Inspektor dalje konstatira da je 16. maja u 19.15 i 15.25 bio na licu mjesta i zapisnički konstatirao da se krenulo sa uklanjanje spornog dijela gradilišta.

Inspektor Musa je još jednom, 13. juna 2024. godine izvijestio Medžlis Mostar da je investitor izgradnje zgrade Hrvatskog narodnog kazališta na lokalitetu Lakišića harema, postupio po naredbi inspektora i uklonio dio koji je bio sporan i koji nije bio sastavni dio "odobrenja za građenje i ovjerene projektne dokumentacije".

U MIZ Mostar, naglašavaju da će uputiti žalbu inspekciji resornog kantonalnog ministarstva građenja od kojeg će zatražiti provjeru u vezi sa izvještajem kojeg je dostavio postupajući inspektor Gradonačelnika Mostara Marija Kordića Marin Musa.

Preuzeto sa preporod.info