Na osnovu člana 41. Statuta Vakufske direkcije, na osnovu Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Vakufskoj direkciji, te na osnovu zaključaka Rijaseta IZ u BiH broj 02-03-2-905-3/22, Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH raspisuje:

KONKURS

Za prijem u radni odnos stručnog saradnika za ekonomske i finansijske poslove na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad

Uvjeti:

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom, kandidat mora da ispunjava i posebne uslove i to:

 • VSS–ekonomski fakultet, VII. Stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 240 ECTS bodova;
 • Poznavanje rada na računaru
 • Poznavanje rada u finansijskim programima
 • Poznavanje jednog stranog jezika
 • 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima - Komunikativnost, organizaciona sposobnost, samoinicijativnost, fleksibilnost i visoke moralne osobine;

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 • Prijavu sa biografijom;
 • diplomu o stručnoj spremi;
 • potvrdu / uvjerenje o radnom stažu;
 • dokaz o poznavanju rada na računaru;
 • Dokaz o poznavanju stranog jezika.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti najkasnije do 30.06.2022. godine na adresu:

Vakufska direkcija Sarajevo, ul. Hasiba Brankovića 2A, 71000 Sarajevo, sa naznakom: „Prijava na konkurs za radno mjesto stručni saradnik za ekonomske i finansijske poslove“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor.

Na osnovu člana 41. Statuta Vakufske direkcije, na osnovu Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Vakufskoj direkciji, te na osnovu zaključaka Rijaseta IZ u BiH broj 02-3-2-1962-2/22, Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH raspisuje:

OGLAS

Za prijem u radni odnos portira na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad

Uvjeti:

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom, kandidat mora da ispunjava i posebne uslove i to:

 • SSS, III stepen,
 • najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim poslovima,
 • Komunikativnost, organizaciona sposobnost, samoinicijativnost, fleksibilnost i visoke moralne osobine

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 • Prijavu sa biografijom;
 • diplomu o stručnoj spremi;
 • potvrdu / uvjerenje o radnom stažu.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti najkasnije do 30.06.2022. godine na adresu:

Vakufska direkcija Sarajevo, ul. Hasiba Brankovića 2A, 71000 Sarajevo, sa naznakom: „Prijava na oglas za radno mjesto portir“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor.