Sarajevo, 22. juni 2011. (MINA) - U okviru manifestacije „Dani vakufa u BiH" koja se u organizaciji Vakufske direkcije održava od 17. do 28. juna, danas je u Bošnjačkom institutu u Sarajevu održan naučni skup „Vakufi u BiH".

Cilj organiziranja ovog naučnog skupa o vakufima u BiH je reafirmisanje društvene svijesti o značaju i ulozi vakufa kroz vrijeme, poticanje njihove zaštite, promocije, ali i restitucije.

O tome su referate imali: prof. Mehmedalija Hadžić (Vakufi i vakufname - definicija i implementacija), prof. dr. Behija Zlatar (Značaj izvora za izučavanje historije institucije vakufa), Muhamed Salkić (Islamska zajednica i vakufi), mr. Muharem Omerdić (Izučavanje vakufskog prava u odgojno-obrazovnim zavodima IZ u BiH), doc. dr. Nusret Isanović (Vakufi i islamski etos), prof. dr. Enes Ljevaković (Institucija vakufa u savremenim fetvama), prof. dr. Fahira Fejzić Čengić (Vakufi u medijima), prof. dr. Enes Durmišević (Vakufi u različitim političkim sistemima - odnos vlasti prema vakufima posebno nakon agresije na BiH), prof. dr. Hakija Đozić (Ekonomski značaj vakufa u BiH), prof. dr. Fikret Karčić (Mogućnosti uspostavljanja vakufa u Evropskoj uniji) i mr. Senaid Zajimović (15 godina rada Vakufske direkcije - stanje i perspektive sa posebnim osvrtom, na probleme s kojim se susreće Direkcija).