U svom planu rada za 2011./1432. godinu Medžlis Islamske zajednice Kalesija posebnu pažnju posvetio je revitalizaciji vakufske imovine, nekada glavnog izvora prihoda većine naših džemata a danas slabo iskorištenog i zapostavljenog potencijala. S tim u vezi u mjesecu martu realizirana je posjeta Vakufske direkcije Sarajevo, pri čemu su na prigodnom seminaru predstavnicima kalesijskih džemata date određene upute o radu i unaprjeđenju postojećeg stanja a već u mjesecu aprilu krenula je priprema za formiranje prvog kalesijskog vakufskog voćnjaka u džematu Miljanovci, zaseok Grabovac.

Na parceli površine 5.000m² uz prethodnu pripremu zemljišta u skladu sa najvišim standardima te pod budnim okom Hasana Sinanovića, profesora poljoprivredne struke, zasijane su kulture šljive, jabuke i kruške te su izvršene pripremne radnje da se u sljedećoj godini na preostalom dijelu parcele formira izletište za polaznike vjerske pouke kalesijskih mekteba. Svesrdnu pomoć u realizaciji projekta pružio je džemat Miljanovci čije su džematlije učestvovale u većini pripremnih radnji.

Posebno treba napomenuti činjenicu da je za ovaj voćnjak prikupljena sva potrebna dokumentacija, izvršena analiza zemljišta i utvrđena njegova adekvatnost za sadnju pomenutih kultura voća, što pruža mogućnost ostvarivanja određenih beneficija kroz projekte koje provodi lokalna zajednica. Dugoročni plan Općine Kalesija o kome sve više govori je formiranje fabrike voća pa bi projekti kakav je Vakufski voćnjak u Miljanovcima pružili mogućnost znatnog unaprjeđenja cjelokupnog Medžlisa.

Uporedno sa navedenima aktivnostima a na preporuku Vakufske direkcije vrši se prikupljanje postojeće dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na drugim vakufskim parcelama pa i njihova zamjena (džemat Vukovije Donje) čime bi se znatno olakšala upotreba i povećala rentabilnost 1.350 dunuma zemljišta koje Medžlis posjeduje.

Medžlis Islamske zajednice Kalesija i u novoj 2012/1433. godini radiće na sličnim projektima u nekoliko svojih džemata ličnim primjerom potičući džematlije na unaprjeđenje stanja vakufske imovine. Uspješno realizirani projekti poticaj su za dalji rad i napredovanje te vraćanje sjaja starim kalesijskim vakufima.

Ibrahim Aljić