Naučno stručni skup “Pravna sudbina mukata-vakufa” održava se danas na Pravnom fakultetu u Sarajevu, u okviru tradicionalne desete manifestacije “Dani vakufa”.

Vakufska direkcija Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu ovim naučnim skupim nastojali su dati odgovor na pitanje pravnog statusa mukata, vakufskog zemljišta izdatog u vremenski neograničeni i nasljedni zakup, posebno u kontekstu pozitivnih zakonskih rješenja Zakona o stvarnim pravima i budućih rješenja i modaliteta reguliranja u okviru zakona o restituciji nacionalizirane imovine.

- Institut mukata je zaživio u osmanskom periodu. Nakon odlaska Osmanlija i dolaskom Austro-Ugarske dolazi do proknjižavanja mukata i brisanja vakufa kao vlasnika mukata. Od tada mukate doživljavaju jednu tešku sudbinu. Između ostalog, cilj skupa je da definiramo status mukata danas te da odredimo smjernice u cilju njihove zaštite i oživljavanja - izjavio je Huso Salihović, rukovodilac Odjela za pravne i ekonomske poslove Vakufske direkcije.

Danas ne postoji jasan i unificiran pristup pravne prakse u pogledu rješavanja brojnih pitanja koja se svakodnevno pojavljuju, kao što su prenos vlasništva nad nekretninama pod mukatom, zakonske mogućnosti i potrebe brisanja ovog upisa iz zemljišne knjige, status ove vrste vakufa kod rješavanja pitanja restitucije nacionalizirane imovine i slično.

- Mukate su dijelom upisane u zemljišne knjige, ali na pogrešan način. Upisane su kao institut, kao realni tereti, umjesto kao pravo građenja. Činjenica je da način na koji su upisane otežava njihovu egzistenciju i otežat će eventualnu restituciju - naglasila je prof. dr. Meliha Povlakić, izlagač na skupu.

Doc. dr. Mehmed Bećić, također jedan od izlagača, ocijenio je da je današnji skup prvi korak u traženju odgovora na pitanje kako da se u pravnoj praksi rješavaju ove sporne situacije, a posebno kako da se u eventualnom procesu restitucije nacionalizirane imovine tretiraju i upisi mukata u zemljišne knjige.

- Mukate postoje u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, jer ih imamo upisane u C listu, ali trebamo govoriti o tome imamo li institute pozitivnog prava koji su slični mukati. Imamo jedan takav institut, to je pravo građenja. Dobro je pitanje možemo li izjednačiti i u praksi koristiti ovaj institut kao institut mukate - kazao je Bećić.

Učesnici ovog naučno stručnog skupa su predstavnici i predstavnice Pravnog fakultet Univerziteta u Sarajevu i Vakufske direkcije te predstavnik pravne struke iz prakse.

Preuzeto sa preporod.info