Svima je poznato da je u proteklom agresorskom ratu sa svojih ognjišta protjeran je veliki broj stanovnika Bošnjačke nacionalnosti. Ta protjerivanja su vršena na jedan agresorski i zločinački način i uvijek su bila praćena ubijanjem i zarobljavanjem. Anex 7 Dejtonskog sporazuma je predvidio implementaciju procesa povratka, odnosno vraćanje svih na svoje prijeratno prebivalište. Međutim u praksi je to bilo na sasvim drugi način i povratnici koji su se vratili ili koji su imali nijet da se vrate bili su prepušteni sami sebi i morali su na razne načine osiguravati sebi egzistenciju u tom dijelu. Postoji jedan broj Bošnjaka koji se iz straha, iz ekonomskih ili nekih drugih razloga ne želi da vrati u svoje prijeratno prebivalište.

Vlasti u RS-u su na razne načine pokušavali i pokušavaju da obezbjede sve preduslove da područje sa kojih su protjerani Bošnjaci ostane etnički čisto. U tome ih je sprečavala imovina Bošnjaka, jer bez obzira da li su Bošnjaci bili tu ili nisu imali su imovinu koja je njihova. Međutim šta se dešava u zadnje vrijeme. Rukovodstvo RS-a donošenjem nekoliko Zakona pokušavaju uzeti i imovinu od određenih Bošnjaka. Prvo su donijeli Zakon o porezu na nepokretnosti kojima su u bitnom opteretili imovinu Bošnjaka. Zatim su donijeli Zakon o premjeru i katastru koji je evo ove godine počeo sa primjenom. Kao razlog donošenja Zakona navode neujednačenost i nesređenost zemljišne dokumentacije, a stvarni razlog je jasan svima nama. Nažalost naši očevi, djedovi nisu imali praksu ili nisu mogli zbog raznih ograničenja tog sistemi voditi urednu zemljišno-vlasničku dokumentaciju. Uobičajno je da se naša imovina vodi na ime rahmetli djeda, pradjeda, oca ili nekog daljneg predka. Ova imovina je itekako ugrožena navedenim Zakonom. Pored ove imovine realno se postavlja pitanje šta će biti sa imovine čiju su vlasnici pobijeni a njihova djeca protjerana širom svijeta, ili su pobijeni svi članovi domaćinstva. Realno se postavlja pitanje šta će biti sa imovine Bošnjaka koja je uzurpirana u ratnom i postratnom periodu od strane lokalnih vlasti ili nekih trećih lica ili sa imovine čiji su vlasnici u trećim zemljama i neće uspjeti učestvovati u aktivnostima koje su predviđene ovim Zakonom.

Nažalost Zakon je donesen i krenuo je sa primjenom, mi ga ne možemo poništiti, ne možemo ostati nijemi na njegovu primjenu, naprotiv moramo uzeti aktivno učešće kako bi sačuvali svoju imovinu i kako bi spriječili promjenu vlasničku strukturu zemljišta u RS-u. Bez obzira što nema odgovarajućeg povratka, moramo sačuvati imovinu jer je više od pola RS-a zauzima imovina Bošnjaka i to tako mora i ostati.

Ovim putem želimo apleovati na sve Bošnjake koji imaju imovinu na području RS-a, a naročito na one čija je imovina u proteklom periodu uzurpirana da se pripreme za implementaciju ovog Zakona. Šta je u biti potrebno u prvom redu? Ukoliko imamo imovine u RS-u a ne živimo na tom području, potrebno je što prije uspostaviti kontakt sa ljudima koji žive tu, sa lokalnom zajednicom, odnosno sa ljudima koji nam na vrijeme mogu dati određene informacije. Ovim zakonom predviđeno je uspostavljanje nove zemljišne evidencije dok će stara biti brisana. Upostavljanje će biti vršeno kroz uspostavljanje premjera i katastra a to će biti rađeno putem javnog izlaganja u kojem je obavezno učešće svih zainteresiranih strana.

Naša je uloga i dužnost učestvovanje u javnom izlaganju kod naše imovine. Da bi bili spremni učestvovati u izlaganju potrebno je da se na vrijeme informišemo u utvrdimo kroz dokumentaciju koja je to naša imovina, gdje se nalazi, koje su to granice naše parcele i druge pojedinosti. Znači potrebno je da pripremimo svu dokumentaciju o nekretninama sa kojom raspolažemo i da obiđemo svoje nekretnine kako bi bili sugurni u granice istih.

Nakon što to uradimo, pomno ćemo pratiti obaviještenja o izlaganju nekretnina i kada bude izlaganje za katastarsku općinu u kojoj se nalaze nekretnine aktivno učestvovati u javnom izlaganju. Učestvovanje je neophodno i kada smo dobili, a i kada nismo dobili poziv iz razloga što oni na svojstven način znaju ukazati da su obavijestili zainteresirane strane, a ta obavijest nikad ne dođe do nas.

Za izlaganje je neophodno se dobro pripremiti i sa argumentima i dokazima zaštititi svoju imovinu, a naročito imovinu koja je uzurpirana. Tom prilikom ako je neophodno isticati prigovore iste treba istaknuti.

Ukoliko neko od Bošnjaka koji imaju imovinu u RS-u nije u mogućnosti iz raznioh razloga da učestvuje u ovim postupcima, potrebo je da da punomoć nekom drugom koji će u njegovo ime učestvovati u navedenim postupcima.

Želim napomenuti da će izlaganje nekretnina raditi Komisija koja će biti formirana za izlaganje u određenim katastarskim općinama. Ta komisija ima tri člana i jedan član mora biti iz reda građanstva. Ukoliko se izlaganje radi na području gdje je imovina većinska bošnjačka, član Komisije iz reda građanstva mora biti Bošnjak, i potrebno je kandidirati Bošnjaka koji je stručan i koji će dati doprinos u sprečavanju otuđenja imovine.

Od nas zavisi da li ćemo zaštitit našu imovinu i osujetiti plan za promjenu geografske strukture vlasnika u RS-u, budimo aktivni i sačuvajmo našu djedovinu. Nažalost pitanje statusa imovine Bošnjaka u RS- u neće biti završena ovim Zakonom, već su u proceduri novi Zakoni kojim će nam izuzeti mezarja, kojima će oni određivati kako, gdje i pod kojim uslovima možemo ukopavati naše umrle, stoga poručujemo BOŠNJACI PROBUDITE SE