Predstavnici Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH posjetili su jučer Medžlis IZ Sanski Most kako bi izvršili direktan uvid u posljedice uzurpacije vakufske imovine od strane firme Lager d.o.o. iz Posušja.

Uzurpacija je nastala kao rezultat nekontrolisane eksploatacije uglja, zbog čega su Medžlis IZ Sanski Most i Vakufska direkcija u prethodnom periodu radili na prikupljanju adekvatnih dokaza i utvrđivanju činjeničnog stanja putem vještačenja kako bi se utvrdilo stvarno stanje na terenu.

Vještačenjem i direktnim uvidom na terenu utvrđeno je da je firma Lager d.o.o., prilikom eksploatacije uglja, u potpunosti uzurpirala i uništila dvije vakufske nekretnine i da postoji opasnost za nastavak uništavanja dodatnih vakufskih nekretnina. Posebno je zabrinjavajuće da su određena naselja ugrožena uslijed nekontrolisane eksploatacije uglja. Džematlijama je otežan pristup svojim kućama, a bez prethodno riješenih imovinsko-pravnih odnosa nastavlja se eksploatacija uglja.

Uprkos ovakvom stanju određeni organi nadležni za koncesije i kontrolu eksploatacije po ovom pitanju se nisu oglasili niti su svojim postupanjima dali naznake rješavanja ovog problema.

Posjetu Sanskom Mostu predstavnici Vakufske direkcije iskoristili su da s nadležnima iz Medžlisa IZ Sanski Most obiđu vakufske nekretnine, ali na žalost od njih su samo ostale devastirane ruševine nakon površinskih kopova na tom mjestu.

Nakon saznanja da su vakufske nekretnine uništene, od Lagera d.o.o. traženo je da vakufske nekretnine vrate u prvobitno stanje. Ukoliko u skorije vrijeme vakufske nekretnine ne budu vraćene i prvobitno stanje, protiv firme će biti pokrenut zakonom predviđen postupak.

Osim navedenog na sastanku su dogovoreni i konkretni daljni koraci koji za cilj imaju zaštitu, kako vakufske tako i privatne imovine džematlija na ovom području. U tom kontekstu tražit će se aktivno uključivanje nadležnih kantonalnih organa, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, kao i nadležnih inspekcijskih organa iz ove oblasti.

Usaglašeno je da se ova problematika mora promptno rješavati jer na terenu je vidljivo protupravno uništavanje vakufskih i privatnih nekretnina, komunikacijskih puteva, te dovođenje u opasnost opstanka cijelih naselja.

Utvrđeno je da vakufska imovina neće biti predmet bilo kakvih dogovora i da će Vakufska direkcija i Medžlis IZ Sanski Most istrajavati i poduzeti sve pravne radnje kako bi se uzurpirana vakufska imovina vratila u prvobitno stanje i kako bi se spriječilo eventualno daljne uzurpiranje imovine.