Vakufska direkcija u sklopu svojih redovnih aktivnosti na kraju kalendarske godine u saradnji sa muftijstvima organizira savjetovanja za predstavnike svih medžlisa na aktuelne teme iz oblasti vakufa. U toku savjetovanja obradi se nekoliko tema, a ove godine savjetovanje se organizira u cilju obrade i razmjene mišljenja i iskustva na dvije teme i to:

1. Investiranje u vakufe-iskustva, modaliteti i procedure

2. Aktuelna pravna problematika iz oblasti vakufa.

U srijedu 06.12. i četvrtak 07.12.2017. godine organizirana su savjetovanja za glavne imame, predsjednike i sekretare medžlisa sa područja banjalučkog i bihaćkog muftijstva u prostorijama Muftijstava. Na navedenim savjetovanjima aktivno učešće uzeli su predstavnici svih medžlisa sa područja oba muftijstva. U prvom dijelu savjetovanja obratili su se muftija dr. Osman ef. Kozlić i muftija Hasan ef. Makić te zaželjeli dobrodošlicu prisutnim uz želju da se, kao i do sada, okoriste izlaganjima predstavnika Vakufske direkcije. Obojica su ukazali na važnost savjetovanja obzirom da tretiraju aktuelnu problematiku Islamske zajednice.

O temi „Investiranje u vakufe“ govorio je direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović. Direktor Zajimović je ukratko analizirao historiju obnove vakufa i ukazao na historijske nepravde prema vakufima na našim prostorima. Govorio je o različitim modalitetima koje su vakufi koristili prilikom obnove ili razvoja. Pri tome je naglasio da se i u ovom pogledu historija ponavlja; u svim proteklim sistemima vakufi bivaju rušeni i oštećivani, ali u isto vrijeme i ponovo građeni i obnavljani. Prilikom ponovne gradnje ili obnove korišteni su različiti vidovi investiranja. Dok je nakon spaljivanja Sarajeva od strane Eugena Savojskog, u kome su stradali i vakufi, korišten sistem “mukata“ kao jedan od oblika zajedničkog investiranja vakufa i zainteresiranih strana s namjerom da se vakuf obnovi, nakon posljednje agresije korišteno je više različitih vidova i načina finansiranja na osnovu kojih su vakufi obnavljani. Investiranje vlastitih (budžetskih) sredstava, uvakufljavanje i dobrovoljni prihodi džematlija, donacije i vakufi iz prijateljskih zemalja, zasnivanje partnerskog odnosa sa domaćim i inozemnim investitorima, kreditno zaduživanje, javno privatno partnerstvo JPP, vidovi su investiranja u vakufe koji su pomogli u obnovi u agresiji porušenih i izgradnji novih objekata. Dr. Zajimović je za svaki oblik investiranja naveo konkretne primjere i ukazao na mogućnost takvog investiranja i u današnjem vremenu. Osim ovih vrsta investicija govora je bilo i o kultivisanju vakufske imovine putem podizanja dugogodišnjih zasada kao veoma korisnom i potrebnom obliku investicije.

Nadalje, prisutni su informisani o trenutnim investicijama u vakufe koje Vakufska direkcija realizira u saradnji sa medžlisima kao i o planovima u budućnosti sa posebnim osvrtom na činjenicu da treba jednako investirati u vakufe koji imaju vjersku, obrazovnu, ekonomsku i socijalnu svrhu. Zaključeno je da se u narednom periodu treba više pažnje posvetiti realizaciji ekonomski isplativih projekata.

U drugom dijelu savjetovanja Huso Salihović, pravnik Vakufske direkcije govorio je o aktuelnim propisima koji se odnose na vakufe te o aktivnostima koje se trebaju završiti u narednom periodu sa posebnim akcentom na popis, evidenciju i uknjižbu vakufske imovine, promjenu vlasničke indikacije prilikom uknjižbe vakufske imovine, skidanje tereta društvene svojine, te o ostalim aktuelnim pitanjima iz ovih oblasti.

Treći dio savjetovanja odnosio se na tekuća pitanja prilikom kojih su predstavnici medžlisa inicirali rješavanje određene problematike, tražili smjernice za rješavanje određenih problema ili postupanja u kontekstu upravljanja vakufskom imovinom.

Vakufska direkcija će do kraja mjeseca decembra organizirati savjetovanja i u ostalim muftijstvima.