"Nećete postići dobročinstvo sve dok ne udijelite dio onoga što vam je najdraže; a bilo što vi udijelite Allah će zasigurno to znati." (92. ajet sure Alu Imran). Da Bošnjaci nisu zaboravili Kur'anske riječi i Vjerovijesnikovu s.a.v.s. praksu govori i podatak da je samo u toku protekle godine bilo 57. uvakufljenja. Shodno propisima IZ-ce u Bosni i Hercegovini uvakufljeno je oko 300 000 m2 zemljišta.

Koristimo ovu priliku da im se zahvalimo u ime Vakufske direkcije i IZ-ce u BiH uz molbu Uzvišenom Allahu dž.š. da primi njihova dobra djela i da im bude milostiv na Danu kada će se ljudima vrednovati samo njihova dijela.

1. Mujezinović Hadžo i Mujezinović Zahir, sinovi Imšira, iz Sarajeva, uvakufili su za potrebe džamije u džematu Hunkovići, Medžlis IZ Čajniče, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 5, zv. «Luka», livada 6. klase, površine 2000 m2, upisana u p.l. br. 243/1, K.O. Milatkovići, Općina Čajniče.

2. Cviko rođ. Mujezinović Bahrija sa drugim nasljednicima iza rahm. Mehmeda, svi iz Sarajeva, uvakufili su za potrebe džamije u džematu Hunkovići, Medžlis IZ Čajniče, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 6, zv. «Luka», livada 6. klase, površine 2000 m2, upisana u p.l. br. 246/1, K.O. Milatkovići, Općina Čajniče.

3.Husanović rođ. Ahmetašević Mina, kći Ibre, iz Gračanice, uvakufila je za potrebe mezarja u džematu Donja Lohinja, Medžlis IZ Gračanica, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2244/4, zv. «Palučak», njiva 5. klase, površine 2000 m2, upisana u p.l. br. 1920, K.O. Donja Lohinja-Pribava, Općina Gračanica.

4. Selimović Šekib i Tulumović rođ. Selimović Asima, djeca rahm. Rasim ef. iz Đurđevika, uvakufili su za potrebe Nove džamije u džematu Đurđevik, Medžlis IZ Živinice, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 526/1, zv. „Obarak“, kuća, površine 75 m2 i dvorište, površine 223 m2, te 1/3 zemljišne parcele označene kao k.č. br. 525/3, zv. „Obarak“, njiva 3. klase površine 131 m2, upisane u p.l. br. 2103, K.O. Kovači, Općina Živinice.

5. Kurdić Ejub, sin Adema, iz Drinčića, uvakufio je za potrebe mesdžida u Drinčićima-Vakufa džamije u džematu Bobare, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 254, zv. „Brda“, njiva 5. klase, površine 3005 m2, upisana u p.l. br. 396, K.O. Bobare, Općina Tešanj.

6.Bešo Muhamed, sin Ibrahima, iz Koprivaca, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Karadaglije, Medžlis IZ Tešanj, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 672/2, zv. „Oskoruša“, livada 4. klase, površine 467 m2 i k.č. br. 672/3, zv. „Oskoruša-put“, livada 4. klase, površine 57 m2, upisane u p.l. br. 425, K.O. Karadaglije, Općina Tešanj.

8. Mujkić Midhat, sin Osmana, iz Siminog Hana, uvakufio je za potrebe organiziranja vjerskog života u naselju Bare-džemat Simin Han, Medžlis IZ Tuzla, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 2217/10, zv. „Okućnica“, voćnjak i dvorište sa kućom, površine 808, upisana u z.k. ul. br. 1094, K.O. Gornja Tuzla, po starom premjeru, što po novom premjeru odgovara k.č. br. 436/3, zv. „Okućnica“, kuća površine 80 m2, dvoriše površine 500 m2 i voćnjaci površine 228 m2, upisana u p.l. br. 511, K.O. Kovačevo Selo, Općina Tuzla.

8. Denišlić rođ. Kapetanović Hajra, kći Fehima, rođena u mjestu Kapetanovići u Zvorniku, nastanjena u Sarajevu, može uvakufiti za sebe, svog muža Denišlić Sakiba, svoje sinove Emira i Jasmina, te rahm. Begović rođ. Ejupović Hatidžu, a u korist Medžlis IZ Zvornik, sljedeće nekretnine:

- upisane u z.k. ul. br. 1183, K.O. Zvornik, k.č. br. 3141/2, kućište sa dvorištom i kućom, površine 1.850 m2,
- upisane u z.k. ul. br. 1636, K.O. Zvornik, k.č. br. 3/121, gradilište sa kućom, površine 49 m2,
- upisane u z.k. ul. br. 1322, K.O. Zvornik, k.č. br. 3149, oranica Pašina ada, površine 11.300 m2,
- upisane u z.k. ul. br. 2873, K.O. Zvornik, k.č. br. 3126/2, oranica Pašina ada, površine 69.300 m2,
- upisane u z.k. ul. br. 2827, K.O. Zvornik, k.č. br. 3057, šuma Serovina, površine 1.250 m2,
- upisane u z.k. ul. br. 2749, K.O. Zvornik, k.č. br. 3087, šuma-Džakića polje, 2.700 m

k.č. br. 3257/1, šuma-Džakića polje, 1.500 m2; k.č. br. 3012/1, oranica-Paradžike, 3.309 m2; k.č. br. 3200, oranica-Tilčada, 2.050 m2; k.č. br. 3201, oranica-Tilčada, 10.800 m2; k.č. br. 3207/1, oranica-Tilčada, 2.520 m2; k.č. br. 3157, oranica-Tilčada, 7.200 m2; k.č. br. 3163, oranica-Tilčada, 430 m2; k.č. br. 3207/2, oranica-Tilčada, 2.600 m2; k.č. br. 3207/3, oranica-Tilčada, 2.510 m2; k.č. br. 3207/4, oranica-Tilčada, 2.620 m2;k.č. br. 3012/2, oranica-Paradžike, 112 m2;k.č. br. 3012/3, oranica-Paradžike, 3.666 m2; k.č. br. 3012/4, oranica-Paradžike, 643 m2; k.č. br. 3012/5, oranica-Paradžike, 70 m2, sve nekretnine ukupne površine 126.479 m2.

Za sprovođenje ovog uvakufljenja zadužuje se Vakufska direkcija u Sarajevu i Medžlis IZ Zvornik koji će, kao plodouživaoc predmetnih nekretnina, finansirati sve troškove koji nastanu tokom rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i uknjižbe.

9. Halkić Hakija, sin Mumina, iz Stijene, uvakufio je za potrebe izgradnje džamije u Vilenjači, Medžlis IZ Cazin, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 364/3, njiva 5. klase, površine 1.134 m2, upisana u p.l. br. 295, K.O. Vilenjača, Općina Cazin.

10. Kvakić Fadil, sin Avde, iz Konjuhovaca, uvakufio je za potrebe proširenja mezarja u džematu Konjuhovci, Medžlis IZ Prnjavor, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 721, zv. „Hise“, njiva 5. klase, površine 752 m2 i k.č. br. 722, zv. „Hise“, livada 3. klase, površine 391 m2, upisana u p.l. br. 574, K.O. Konjuhovci, Općina Prnjavor.

11. Hamzić Nisvet, sin Alije, iz Konjuhovaca, uvakufio je za potrebe proširenja mezarja u džematu Konjuhovci, Medžlis IZ Prnjavor, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 720/1, zv. „Hise“, livada 3. klase, površine 1.156 m2 i k.č. br. 720/2, zv. „Hise“, voćnjak 3. klase, površine 399 m2, upisana u p.l. br. 102, K.O. Konjuhovci, Općina Prnjavor.

12. Kvakić Sadudin, sin Adema, iz Konjuhovaca, uvakufio je za potrebe proširenja džamijskog harema u džematu Konjuhovci, Medžlis IZ Prnjavor, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 388/2, zv. „Hise“, njiva 4. klase, površine 175 m2, upisana u p.l. br. 155, K.O. Konjuhovci, Općina Prnjavor.

13. Hadžiedhemović Adem, sin Halila, iz Raduše, uvakufio je u korist džamije u džematu Raduša, Medžlis IZ Tešanj, zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1729, zv. „Lanište“, njiva 7. klase, površine 4.845 m2, upisana u p.l. br. 311, K.O. Raduša, Općina Tešanj.

14. Junuzović Ferid, sin Sulejmana, iz Klokotnice, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Habibovići, Medžlis IZ Doboj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 3022/3, zv. „Pod Raskorišće“, groblje, površine 655 m2, upisana u k.k. ul. br. 842, K.O. Klokotnica, novog premjera, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 3022/3, zv. „Pod Raskorišće“, groblje, površine 655 m2, upisana u z.k. ul. br. 2791, K.O. Klokotnica, Općina Doboj Istok.

15. Omerdić Mustafa, sin Osmana, iz Visokog, uvakufio je u korist džamije u džematu Pulac, Medžlis IZ Travnik, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 1403/1, zv. „Dobra voda“, livada 5. klase, površine 15.895 m2 i 1403/2, zv. „Dobra voda“, livada 5. klase, površine 1.667 m2, upisane u p.l. br. 206/02, K.O. Bačvice.

16. Bajramović Zahir i Bajramović Ismet, sinovi Lutve, iz Suhog Dola, uvakufili su u korist džemata Suhi Dol, Medžlis IZ Travnik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1545/3, zv. „Strana“, pašnjak 4. klase, površine 76 m2 upisana u p.l. br. 764/01, K.O. Dub.

17. Begović Mehmedalija, sin Sinana, iz Suhog Dola, uvakufio je u korist džemata Suhi Dol, Medžlis IZ Travnik, zemljišnu parcelu koju je kupio od Grabus Hate, Delić Sadete, Malanović Zemine i Delić Sabahete, označenu kao k.č. br. 2309, zv. „Do“, livada 6. klase, površine 5.010 m2, upisana u p.l. br. 18/03, K.O. Maline.

18. Zulfikarpašić Behija, kći Abdulaha, iz Sarajeva, uvakufila je u korist Sinan Kečedži - Bakarevića džamije, Medžlis IZ Sarajevo, svoj stan u ulici Bakarevića br. 3, označen kao k.č. br. 42/E3, posebni dio zgrade, stan na 1. spratu, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, ostave, banje sa WC-om i hodnikom, površine 48 m2, upisan u z.k. ul. br. 67, K.O. SP_Sarajevo-Mahala CXVII, Općina Stari Grad Sarajevo.

19. Nakičević Omer, sin Fehima, iz Sarajeva, uvakufio je u korist džamije u džematu Ugorsko, Medžlis IZ Sarajevo, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1264/9A, zv. „Ljeskovača“, u naravi njiva, površine 1.980 m2, upisana u z.k. br. 2503, K.O. SP_Gornja Vogošća, Općina Vogošća.

20. Karamović Džemil, sin Hadžage, iz Koraja, uvakufio je u korist Medžlis IZ Čelić, a za potrebe tekije nakšibendijskog tarikata, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 208, zv. „Igrište“, voćnjak 1. klase površine 1.649 m2 i voćnjak 2. klase površine 825 m2, te k.č. br. 643 „zv. Sejfić mahala“, dvorište površine 487 m2 i kuća i zgrada površine 82 m2, upisane u p.l. br. 361, K.O. Koraj 2, Općina Lopare.

21. Dorić Redžep, sin Ahme, iz Seone, uvakufio je za potrebe proširenja mezarja u džematu Seona, Medžlis IZ Srebrenik, zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 802/2 i 802/3, zv. „Heldovište“, ukupne površine 2008 m2, upisana u p.l. br. 127/06, K.O. Seona, Općina Srebrenik.

22. Bašić Emina, kći Osmana, iz Osječana, uvakufila je za potrebe džamije u džematu Slivići, Medžlis IZ Zavidovići, zemljišne parcele označene kao k.č. br. 2010, zv. „Smrečik“, voćnjak 3. klase, površine 765 m2, k.č. br. 2011, zv. „Smrečik“, livada 4. klase, površine 7296 m2 i k.č. br. 2012, zv. „Smrečik“, pašnjak 4. klase, površine 1039 m2, upisane u p.l. br. 39, K.O. Osječani, Općina Zavidovići.

23. Šljivar Asim, sin Alije, iz Donje Sanice, uvakufio je za izgradnju džamije u džematu Donja Sanica, Medžlis IZ Ključ, zemljišne parcele označene kao k.č. br. 710/2, zv. „Ograda“, njiva 5. klase, površine 208 m2, k.č. br. 710/3, zv. „Ograda“, prilazni put u površini od 95 m2 i k.č. br. 711, zv. „Ograda“, voćnjak 3. klase, površine 399 m2, upisane u z.k. ul. br. 462, K.O. Sanica Donja, Općina Ključ.

24. Džehverović rođ. Bilkić Zejfa, kći Bešira,, iz Šturlićke Platnice, uvakufila je u korist džamije u džematu Šturlić-Kosa, Medžlis IZ Cazin, svoj posjedovni i suvlasnički dio od ½ za zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2583, zv. „Krivajica“, livada 2. klase, površine 13.700 m2 i 2584, zv. „Krivajica“, šuma 4. klase, površine 1.142 m2, upisane u p.l. br. 834/01, K.O. Šturlić, Općina Cazin, po novom premjeru, što po starom premjeru odgovara dijelu k.č. br. 720, zv. „Krivajica“, oranica, upisana u z.k. ul. br. 75, K.O. SP_Šturlić.

25. Sović rođ. Bilkić Rahmane, kći Bešira, iz Bihaća, uvakufila je u korist džamije u džematu Šturlić-Kosa, Medžlis IZ Cazin, svoj posjedovni i suvlasnički dio od ½ za zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2583, zv. „Krivajica“, livada 2. klase, površine 13.700 m2 i 2584, zv. „Krivajica“, šuma 4. klase, površine 1.142 m2, upisane u p.l. br. 834/01, K.O. Šturlić, Općina Cazin, po novom premjeru, što po starom premjeru odgovara dijelu k.č. br. 720, zv. „Krivajica“, oranica, upisana u z.k. ul. br. 75, K.O. SP_Šturlić.

26. Halilović Mehmed, sin Sabita, iz Klokotnice, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Habibovići, Medžlis IZ Doboj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2267/3, zv. „Gaj“, njiva 7. klase, površine 1.045 m2, upisana u z.k. ul. br. 226, K.O. Klokotnica, Općina Doboj Istok.

27. Halilović Mirjaz i Halilović Miralem, sinovi Bajre, iz Klokotnice, uvakufili su za potrebe mezarja u džematu Habibovići, Medžlis IZ Doboj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2267/2, zv. „Gaj“, njiva 7. klase, površine 2.706 m2, upisana u z.k. ul. br. 2632, K.O. Klokotnica, Općina Doboj Istok.

28. Zahirović Rifet, sin Saliha, iz Lukavica Rijeke, uvakufio je za potrebe izgradnje džamije u džematu Lukavica Rijeka, Medžlis IZ Doboj, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 490, zv. „Njiva“, livada 3. klase, površine 1.074 m2 i k.č. br. 491, zv. „Njiva“, njiva 4. klase, površine 1.151 m2, upisane u p.l. br. 350, K.O. Lukavica Rijeka, Općina Doboj Istok.

29. Kodžaga Enver, sin Šaćira, iz Goražda, uvakufio je za potrebe mekteba u naselju Kodžaga u džematu Vitkovići, Medžlis IZ Goražde, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 242, zv. „Kodžaga polje“, kuća i zgrada površine 74 m2 i dvorište površine 150 m2, upisana u p.l. br. ul. br. 429/04, K.O. Oglečeva, Općina Goražde.

30. Avdibašić Ismet, sin Jusufa, iz Tuzle, uvakufio je za potrebe proširenja dvorišta mesdžida Hukići u džematu Slavinovići, Medžlis IZ Tuzla, zemljišnu parcelu koju bi kupio od Hukić Šefike označenu kao k.č. br. 2985/10, zv. „Selište“, njiva 7. klase, površine 203 m2, upisana u p.l. br. 4728, K.O. Slavinovići, Općina Tuzla.

31. Suljkanović Behara, kći Mumina, iz Rainaca Donjih, uvakufila je za potrebe džemata Rainci Donji, Medžlis IZ Kalesija, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2291, zv. „Zetovina“, njiva 5. klase, površine 7.774 m2, upisana u p.l. br. 1457/01, K.O. Rainci Donji, Općina Kalesija.

32. Mujić Emin, sin Adema, iz Treštenice, uvakufio je za potrebe džamije u džematu Treštenica, Medžlis IZ Banovići, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1401, zv. „Potok“, njiva 4. klase, površine 1.585 m2, upisana u z.k. ul. br. 893, K.O. Treštenica, Općina Banovići.

33. Omerović Kadira, kći Mustafe, iz Banovića, uvakufila je za potrebe džamije u džematu Brezovača, Medžlis IZ Banovići, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 640, zv. „Zabašea“, njiva 6. klase, površine 2.512 m2, upisana u z.k. ul. br. 431, K.O. Brezovača, Općina Banovići.

34. Mehić Hazim, sin Safeta, iz Bugojna, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Karadže, Medžlis IZ Bugojno, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 474, zv. „Podgrebnica“, njiva 6. klase, površine 3.763 m2, upisana u p.l. br. 508/04, K.O. Poriče, po novom premjeru, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 304/1, zv. „Podgrebnica“, njiva, površine 3.763 m2, upisana u z.k. ul. br. 1253, K.O. SP_Poriče, Općina Bugojno.

35. Kurdić Šaban, sin Husejina, iz Bobara, uvakufio je u korist Medžlis IZ Tešanj, a za potrebe tekije nakšibendijskog tarikata u Bobarama, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 803/4, zv. „Brdo“, njiva 5. klase, površine 436 m2, sa izgrađenim objektom na predmetnoj parceli, te. k.č. br. 803/2, zv. „Brdo“, pristupni put, površine 122 m2, upisane u p.l. br. 466, K.O. Bobare, Općina Tešanj, s tim da imenovani zadržava pravo služnosti puta na parceli k.č. br. 803/2.

36. Čurtović Osmo, sin Osmana, iz Goduše, uvakufio je u svrhu izgradnje džamije u džematu Goduša, Medžlis IZ Visoko, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 756/2, zv. „Potoknjača“, livada, površine 944 m2, upisana u z.k. ul. br. 961, K.O. Goduša, Općina Visoko.

37. Krnjić Ibrahim, sin Sinana, iz Krnjić Potoka, uvakufio je u svrhu izgradnje mesdžida u Krnjić Potoku, Medžlis IZ Novi Travnik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2128/3, zv. „Kamen“, voćnjak 4. klase, površine 211 m2, upisana u p.l. br. 553, Općina Novi Travnik.

38. Grizić Meho i Grizić Salih, sinovi Ibrahima, iz Bugojčića, uvakufili su u svrhu izgradnje mesdžida u Bugojčićima, Medžlis IZ Novi Travnik, dio svojih zemljišnih parcela označenih kao k.č. br. 654/2, zv. „Selišće“, njiva 5. klase, površine 96 m2 i k.č. br. 657, zv. „Selišće“, njiva 5. klase, površine 78 m2, Općina Novi Travnik.

39. Hajrić Hanifa, kći Hasana, iz Kasapovića, uvakufila je za potrebe mezarja u džematu Kasapovići, Medžlis IZ Novi Travnik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 955/3, zv. „Selišće“, njiva 5. klase, površine 219 m2, upisana u p.l. br. 102/04, K.O. Kasapovići, Općina Novi Travnik.

40. Grizić Meho i Grizić Salih, sinovi Ibrahima, iz Bugojčića, uvakufili su za potrebe mezarja u džematu Trenica-Bugojčići, Medžlis IZ Novi Travnik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 92/5, oranica, površine 2.000 m2, upisana u z.k. ul. br. 2, K.O. Bugojčići, po starom premjeru, što po novom premjeru odgovara k.č. br. 624, livada 4. klase, površine 684 m2 i k.č. br. 625, njiva 6. klase, površine 1.918 m2, upisane u p.l. br. 73/02, K.O. Trenica, Općina Novi Travnik.

41. Krnjić Suljo, sin Zahida, iz Novog Travnika, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Kasapovići, Medžlis IZ Novi Travnik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1364/2, zv. „Podbašča“, njiva 6. klase, površine 398 m2, upisana u p.l. br. 652/02, K.O. Margetići, Općina Novi Travnik.

42. Sarajčić Safet, sin Huse, iz Novog Travnika, uvakufio je za potrebe džemata Rostovo-Has, Medžlis IZ Novi Travnik, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 1964, zv. „Has“, kuća i zgrada površine 54 m2 i njiva 6. klase površine 356 m2, upisana u p.l. br. 530/01, K.O. Rostovo, Općina Novi Travnik.

43. Haskić Ibrahim, sin Muslima, iz Novog Travnika, uvakufio je za potrebe džemata Šenkovići, Medžlis IZ Novi Travnik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1033, zv. „Buće“, voćnjak 2. klase, površine 416 m2, upisana u p.l. br. 373/01, K.O. Šenkovići, Općina Novi Travnik.

44. Krnjić Safet, sina Abdulaha, iz Novog Travnika, uvakufio je za potrebe Medžlisa IZ Novi Travnik svoj stan u ulici Vilenička br. 3 u Novom Travniku koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje i pomoćnih prostorija, površine 69 m2, kao i pripadajući dio zajedničkih prostorija i uređaja koji pripadaju stanu i zgradi kao cjelini, upisan u KPU u podulošku br. 121, K.O. Pribilovići, Općina Novi Travnik.

45. Čorbeg Ajša, kći Hadže, iz Novog Travnika, uvakufila je za potrebe mezarja u džematu Šenkovići, Medžlis IZ Novi Travnik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 327, zv. „Za mlinom“, površine 1.243 m2, upisana u p.l. br. 484/01, K.O. Šenkovići, Općina Novi Travnik.

46. Osmić Kasim, sin Omera, iz Sarajeva, uvakufio je za potrebe džemata Bilalovac, Medžlis IZ Kiseljak, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2392/2, zv. „Bara“, njiva 5. klase, površine 578 m2, upisana u k.k. ul. br. 478, K.O. Bilalovac, Općina Kiseljak.

47. Karadžić Muruveta, kći Esada, iz Ključa, uvakufila je za potrebe mezarja u džematu Sanica, Medžlis IZ Ključ, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1623, zv. „Palčak“, livada 3. klase, površine 3.440 m2 i šuma 4. klase, površine 542 m2, upisana u z.k. ul. br. 951, K.O. Sanica, Općina Ključ.

48. Mulaomerović Ibrahim, sin Muje, iz Međiđe Donje, uvakufio je za potrebe džemata Međiđa Donja, Medžlis IZ Gradačac, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1369, zv. „Brdo“, voćnjak 2. klase, površine 1.344 m2, upisana u p.l. br. 849, K.O. Međiđa Donja, Općina Gradačac.

49. Kukuruz Safet, sin Omera, iz Jelovče Sela-Toke, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Toke-Čuste, Medžlis IZ Gradačac, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 587/6, zv. „Krčevina“, oranica/njiva 6. klase, površine 1.187 m2, upisana u p.l. br. 197, K.O. Jelovče Selo, Općina Gradačac.

50. Hujdurović Ibrahim, sin Mustafe, iz Sarača, uvakufio je za potrebe džemata Sarači, Medžlis IZ Kalesija, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 488, zv. „Petrovica“, kuća i zgrada površine 12 m2 i njiva 5. klase površine 4.603 m2, upisana u p.l. br. 356/02, K.O. Rainci Donji, Općina Kalesija.

51. Sivić Emin, sin Smaje, iz Gradačca, uvakufio je za potrebe džemata Husejnija u Gradačcu, Medžlis IZ Gradačac, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 1053/2, zv. „Ilovac“, kuća i zgrada površine 65 m2, dvorište površine 500 m2 i voćnjak 2. klase površine 620 m2, te k.č. br. 1054/2, zv. „Ilovac“, šuma 3. klase površine 1.793 m2 i k.č. br. 1056, zv. „Ilovac“, šuma 3. klase površine 1.080 m2, upisane u z.k. ul. br. 4485, K.O. Gradačac.

52. Omerdić Nesib, sin Osmana, iz Turbeta, uvakufio je za potrebe džemata Vlahovići, Medžlis IZ Travnik, svoje zemljišne nekretnine označene kao k.č. br. 869, zv. „Strana“, njiva 8. klase, površine 2.160 m2, k.č. br. 1532, zv. „Stupina“, pašnjak 3. klase, površine 2.455 m2, te k.č. br. 1533, zv. „Stupina“, livada 4. klase, površine 1.435 m, upisane u p.l. br. 208/02, K.O. Bačvice, Općina Travnik

53. Adilović Bećir, sin Šefika, iz Travnika, uvakufio je za potrebe džemata Kljaci, Medžlis IZ Travnik, svoje zemljišne nekretnine označene kao k.č. br. 3754/1, zv. „Klisac“, voćnjak 2. klase, površine 375 m2, te k.č. br. 3754/2, zv. „Klisac“, voćnjak 2. klase, površine 699 m2, upisane u p.l. br. 7/09, K.O. Kljaci, Općina Travnik.

54. Adilović Fikreta, kći Muniba, iz Han Bile, uvakufila je za potrebe džemata Kljaci, Medžlis IZ Travnik, svoje zemljišne nekretnine označene kao k.č. br. 2743, zv. „Hraščevići“, njiva 8. klase, površine 3.080 m2, te k.č. br. 2744, zv. „Hraščevići“, šuma 4. klase, površine 1.030 m2, upisane u p.l. br. 15/05, K.O. Kljaci, Općina Travnik.

55. Velić Haska, kći Avde, iz Nove Kasabe, uvakufila je za potrebe džamije u džematu Pobuđe, Medžlis IZ Bratunac, svoje zemljišne nekretnine označene kao k.č. br. 1485, zv. „Brdo“, njiva 5. klase, površine 4.000 m2, te k.č. br. 1489, zv. „Brdo“, pašnjak 1. klase, površine 1.880 m2, upisane u p.l. br. 107/01, K.O. Pobuđe, Općina Bratunac.

56. Redžić Hamdija, sin Avde, iz Bratunca, uvakufio je za potrebe džamije u džematu Bratunac, Medžlis IZ Bratunac, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 157/1, zv. „Kuća i dvorište“, dvorište površine 203 m2 i kuća i zgrada površine 60 m2, upisane u p.l. br. 112/01, K.O. Mihaljevići, Općina Bratunac.

57. Jahić Omer, Jahić Senahid i Jahić Numa, uvakufili su za potrebe džamije u džematu Voljavica, Medžlis IZ Bratunac, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 162/9, zv. „Luka“, površine 510 m2, upisana u z.k. ul. br. 113, K.O. Biljača, Općina Bratunac.