Cilj reformisanog vakufa u konačnici bi bilo stvaranje efikasnog vakufskog sistema u koji bi se mogao uključiti svako ko ima interesa da ostavi neko dobro ili pak da uz korištenje javnih resursa vakufa ostvari neko dobro.

I Uvod

Prema poslovnoj praksi (Pareto Analiza) 20% problema je odgovorno za 80% grešaka sistema. Budući da vakuf raspolaže sa znatnom imovinom i tvori veliki sistem, stvaranjem efikasnog manjeg sistema bi pomoglo rješavanju većine problema velikog. Potrebno je osnovati pet tijela koja će djelovati kao ojačanje i tako pomoći u revitalizaciji postojećeg vakufa. To su odjeli za Odnose sa Javnošću, Evidenciju/Dokumentaciju, Održavanje, Razvoj i Investiranje.

II Unapređenje i razvoj  Vakufa

Cilj ovog izlaganja je prijedlog aktivnosti i definisanje ciljeva kako bi se našlo rješenje organizacije vakufa i kako bi se potencijal vakufske imovine uredio, iskoristio i stavio u efikasnu tržišnu funkciju.

III Vizija

Cilj reformisanog vakufa u konačnici bi bilo stvaranje efikasnog vakufskog sistema u koji bi se mogao uključiti svako ko ima interesa da ostavi neko dobro ili pak da uz korištenje javnih resursa vakufa ostvari neko dobro. Sistem bi trebao biti krajnje pravedan i transparentan kako bi se izgradilo i održalo povjerenje sudionika. U tom cijelom procesu vakufska imovina bi se uvećavala i transformisala u novi i bolji kvalitet aktive.

Ciljevi i aktivnosti

Slijedi prijedlog platforme aktivnosti kako bi taj proces mogao započeti na višem operativnom nivou. Po mom mišljenju potrebno je proces reorganizacije vakufa svesti na tri, eventualno četiri koraka:

1) Kvalitetna kampanja obavještavanja javnosti o svrsi, ozbiljnosti  i značenju vakufa.

  • Kao prvi korak ove aktivnosti nužno bi bilo izdati brošuru sa temama tipa "Šta je vakuf?, Tipovi vakufa, Kratka historija vakufa u BiH, Koristi od uvakufljenja imovine, Kako učestvovati u vakufu, Posljedice zloupotrebe vakufske imovine, itd." Takva kampanja bi imala za cilj stvoriti javno mjenje i iskomunicirati ozbiljnost institucije vakufa. Moguće je kampanju proširiti i na medijske kuće koje bi organizovale okrugle stolove na tu temu. Potrebno je ovu kampanju periodično obnavljati kako bi se stvorio duboki utisak u javnom mjenju.

Konačni cilj ove aktivnosti je potpuno razjasniti pojmove i mehanizme institucije vakufa i smjestiti ih u savremeni kontekst života na razini pojedinca u BiH.

  • U kasnijoj fazi aktivnosti potrebno je uspostaviti mehanizam(e)  transparentnog obavještavanja javnosti o stanju i aktivnostima vakufske uprave i stanja imovine uz  informaciju o mogućnosti učešća svih onih koji bi željeli učestvovati u stvaranju nove vakufske aktive.

Konačni cilj ove aktivnosti je izgradnja povjerenja i  animiranje javnosti da učestvuje u održavanju i razvoju vakufa kao vlastite vrijednosti od nacionalnog interesa.

2) Stvaranje profesionalnog dokumentacionog centra i baze podataka vakufske imovine. Za ovu svrhu potrebno je napraviti bazu podataka vakufske imovine u nekom od GIS sistema. U okviru stvaranja baze podataka bi se vršila tržišna procjena prema međunarodnim standardima i računovodstvena evidencija vakufske imovine. Takav jedan centar bi mogao pružati usluge snimanja, dokumentacije, stvaranja baza podataka i procjene drugim zainteresiranim stranama na komercijalnoj osnovi.

Konačni cilj ove aktivnosti je izgradanja sveobuhvatne baze podataka koja će služiti svim aktivnim učesnicima vakufa da kvalitetno koriste i doprinesu očuvanju vakufskog sistema.

3) Osnivanje firme vakufskog Upravitelja i Firme za Investicioni razvoj sa ciljem stvaranja nove i unapređenja kako postojeće vrijednosti tako i prihoda od vakufa.

  • Vakufski Upravitelj bi bio odgovoran za upravljanje i održavanje postojeće vakufske infrastrukture. Potrebno je da upravitelj ima izgrađenu mrežu ugovora sa različitim zanatskim obrtima. U samoj firmi je nužno da budu uposleni inžinjeri nekretninama srodnih disciplina uz pravnu i računovodstvenu službu.
  • Firma za Investicioni razvoj bi bila odgovoran za stvaranje novih nekretnina i unapređenje postojećih povećanjem investicione vrijednosti imovine. U firmi bi bio uposlen tim arhitekata, i ostalih inžinjera srodnih disciplina kao i pravna i računovodstvena služba.

4) Alternativno može postojati i četvrta faza razvoja vakufa u vidu Investicione kuće koja bi učestvovala u partnerskom investiranju u drugim projektima. Izvor sredstava za investiranje bi poticao iz prihoda od nekretnina, ali i novčanih donacija koje bi se u konačnici pretvorile u vakufsku aktivu.

Konačni cilj ove aktivnosti je omogućiti prirodan razvoj vakufskog sistema u savremenom društvu u kojem bi vakuf igrao važnu ekonomsku ulogu razvoja muslimanske zajednice.

IV Modus Operandi

Metodologija

Svaki pojedinačni proces unutar ukupnog procesa bi se trebao odvijati prema slijedećem procesnom taktu Problem – Projekat – Rješenje prikazanom na slici:

Okvir za Akciju

Za potrebe realizacije navednih aktivnosti potrebno je napraviti Idejni projekat sa slijedećim sadržajem:

  • profilisanje i uloge strateških učesnika u procesu
  • akcioni plan
  • dinamički plan
  • razvojni budžet
  • dinamički novčani tok (cash flow)
  • plan praćenja realizacije

Mirza Muhasilović - dipl ing.arh.
16 mart, 2008 godine