Vakuf je, po mojoj definiciji, trajno zavještanje imovine ili njenog prihoda za posebno specificirane korisnike ili namjene, radi postizanja Allahovog, dž.š, zadovoljstva. Ova definicija ima za cilj savremeni, reformski pristup vakufu, koji može udovoljiti današnjim potrebama, mogućnostima i prilikama.

Svijest o vakufima naših muslimana: institucija i individua
Kod nas ne postoji organizirana aktivnost na promociji i razvoju vakufa. Ako hatib s mimbera ponekad spomene vakuf, to je, obično, izraz potrebe koju njegov džemat ima u tom trenutku, ili pak pojašnjenje da se kroz vakuf može postići trajna sadaka, ili pak obavijest onom ko nema nasljednika da svoj imetak može uvakufiti Islamskoj zajednici. Rezultat takvog pristupa su sporadična uvakufljenja koja su u ogromnoj većini zemljišne nekretnine, zatim poneki stan ili kuća, prostirka za džamiju, gotovina u novcu ili materijal za džamiju i imamsku kuću i poneka hair-česma.

Naravno, ako analiziramo potrebe i mogućnosti neminovno ćemo doći do zaključka da je to jako ograničen pristup s jako ograničenim rezultatima.

Zadatak i uloga vakufa u modernom dobu
Zadatak i uloga vakufa, s obzirom da je to neobavezna institucija za pojedinca, ali, po meni, obavezna za zajednicu, suštinski je usmjerena ka ostvarenju onog što je u modernom svijetu poznato kao welfare-state, socijalna država, država blagostanja, država koja se brine o svojim građanima. Dakle, osnovni zadatak i uloga vakufa je ispunjavanje općih potreba jedne zajednice, pojedinačnih potreba svakog njenog člana, postizanje općeg blagostanja, bez obzira o kom segmentu ljudskog života se radilo. Shodno tome, u okviru općeg sistema i shodno svojim potrebama, svaka zajednica muslimana dužna je da razvija sistem vakufa.

U naše vrijeme i na ovim našim prostorima mogle bi se razvijati mnogobrojne vrste vakufa i sve one mogle bi imati značajnu ulogu u postizanju boljitka i blagostanja zajednice i njenih članova.
Interesantni bi, pored onih tradicionalnih, bili sljedeći vakufi:

 • Vakufi za podršku porodičnog života i nataliteta,
 • Vakufi za promociju zdravog prirodnog života,
 • Vakufi za podršku mladim bračnim parovima,
 • Vakufi za promociju islamskog morala,
 • Vakufi za nadarene i talentirane,
 • Vakufi za hendikepirane,
 • Vakufi za nezaposlene,
 • Vakufi za zaštitu čovjekove okoline,
 • Vakufi za zaštitu ljudskih prava i čovjekova digniteta,
 • Vakufi za žene koje su se rasrdile na svoje muževe pa su pobjegle od kuće,
 • Vakuf za zaštitu prava pojedinaca koji su oštećeni nepravednim zakonima i nepravednim sudskim presudama,
 • Vakuf za napuštene domaće životinje: konje, mačke, pse itd.

Prostor je otvoren i gotovo svaka čovjekova halal potreba može imati svoj vakuf. Mogućnosti u pogledu inventivnosti i razvoja vakufa su, čini mi se, neograničene. Smatram da bi sve institucije od općeg interesa, kao što su javne kuhinje, domovi za nezbrinute i hendkepirane, humanitarna udruženja, udruženja koja se bave aktivnostima od općeg interesa, trebali razvijati instituciju vakufa.

Vakufi u formi fondova različitih vrsta
Vakufi mogu biti u vidu različitih fondova s različitim namjenama. Kao primjer navodim vakuf fond za mikrofinansiranje i vakuf fond za obrazovanje.

a) Mikrokrediti su krediti u malim iznosima. Cilj mikrokreditiranja je obezbjeđenje kredita onom ko ne može ispuniti uslove banaka, a to su, obično, naše siromašne džematlije.

Smatram da bi najbolja da’wa bila kada bi IZ imala vakuf fond za mikrokreditiranje, kada bi svaki medžlis imao takav fond, kada bi svaki džemat imao takav fond, koji bi im omogućavao da zaštite svoje džematlije od zelenaša u vidu mikrokreditnih organizacija koje višestruko uduplavaju bankovnu kamatu?! Vakuf fond za mikrokreditiranje mogao bi da finansira kupovinu poljoprivrednih mašina i alatki, da finansira stočarstvo, peradarstvo, pčelarstvo itd., da tako ekonomski jača najsiromašniji dio džemata, da tako bude poluga razvoja društva, da bude najbolji daija.

Vakuf fondovi mogu biti dizajnirani tako da u njima pored namjene bude definirana i ciljna grupa koja će ih puniti, kao npr. vakuf fond za pomoć djeci oboljeloj od raka za one koji se odvikavaju od pušenja, vakuf fond ljubitelja sunneta Allahovog Poslanika, s.a.v.s, za promociju Poslanikove, s.a.v.s, ličnosti, vakuf fond navijača Čelika za mikrokreditiranje seljaka u zeničkim selima itd.
Uglavnom, fondovi treba da budu raznovrsni, kao i ciljne grupe, tako da svako može nešto naći za sebe i može sebe negdje naći.

Primjer Muhammeda Yunusa koji je kao pojedinac startovao kreditiranje seljaka s malim iznosima, omogućavajući im da pokrenu male biznise, da bi završio s Grameen Bank i kao ‘Banker of Poor’ za svoj rad dobio nobelovu nagradu, ne dozvoljavaju nam da tražimo bilo kakvo opravdanje.

S ciljem globalne mobilizacije sredstava za mikrokreditiranje osnovana je World Social Bank sa sjedištem u Indonesiji koja daje Cash-Waqf Certificate.

U Otomanskom carstvu, u 15 i 16 stoljeću, sudovi su prihvatali poseban oblik vakufa ili dobrotvornog fonda, vakuf u novcu, koji je bio namjenjen za socijalne i humane namjene. Bosna Bank International formirala je Vakuf fond u koji je fondacija Al Mektum iz UAE uplatila 300 000 dolara, a koji je prošle godine, u vidu mikrokredita, za konkretne poljoprivredne projekte, realiziran za povratnike u Bratunc. Korisnici će vraćati kredit u iznosu koji su uzeli (od 10 - 15 hiljada KM), uz jednokratnu naplatu administrativnih troškova.

Islamska zajednica može formirati quard hasan banku koja će davati beskamatne kredite za siromašne džematlije. Kapital banke bila bi gotovina koja bi se mobilizirala kroz vakuf, doniran od bogatih muslimana u zemlji i inostranstvu.

Smatram da bi se mogla pronaći pravna osnova da se i zekat usmjeri u neki od fondova namjenjenih za pomoć siromašnima.

Ako IZ želi da pridobije sljedbenike ona mora, u najmanju ruku, da im daje onoliko koliko od njih uzima, a to je moguće, prvenstveno, kroz vakufe.

b) Vakuf fond za obrazovanje. Primjer takvog fonda imamo u Akosovom vakuf fondu za obrazovanje. Fond je dizajniran tako da obezbijedi povrat korištenih sredstava kroz procentualnu mjesečnu uplatu nakon zapošljenja korisnika. Također, u fond je ugrađen mehanizam zaštite likvidnih sredstava od inflatornih kretanja, tako što je korisnik obavezan nadoknaditi inflaciju koju su korištena sredstva pretrpila, a na osnovu izvještaja Centralne banke BiH.

Primjer vakuf fonda je i vakuf rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića. On je uvakufio pet miliona KM, donatorskih sredstava, u fond Bošnjaci koji danas djeluje u okviru Vakufske direkcije.

 Dizajniranje vakuf fondova
Generalno, fondovi moraju biti dizajnirani tako da: a) ocrtavaju ciljeve i namjenu vakufa, što je neophodno kod mobilizacije sredstava, b) garantuju trajnost uvakufljenih sredstava, c) jasno definiraju način i uslove finaciranja, način povrata itd., d) jasno definiraju način upravljanja fondom, troškova adminstriranja itd.
Sam projekat fonda treba da predstavlja vakufnamu koju je upravitelj fonda dužan implementirati.

Finansiranje Islamske zajednice u modernom dobu
Smatram da se Islamska zajednica i njene institucije treba da financiraju, prvenstveno, iz vakufa. To bi omogućilo da Islamska zajednica bude slobodna, neovisna i bogata. Sloboda, neovisnost i bogatstvo su tri faktora koja su neophodna da bi Islamska zajednica mogla normalno da funkcionira, da bi mogla uspješno vršiti svoju misiju promocije vrijednosti islama i da bi mogla dostojanstveno vršiti korektivnu ulogu u društvu.

Način na koji se trenutno financira Islamska zajednica koči zajednicu u razvoju, jer sprečava ljude da slobodno iznose svoja mišljenja, da iznose nove ideje, sprečava ih da pokrenu i aktivno se uključe u reformu zajednice, a reforme su neophodne, jer vrijeme i okolnosti se mijenjaju. Nelogično je da u ovo naše vrijeme, vrijeme slobode i neograničenih prilika, Islamska zajednica funkcionira i da se finansira onako kako je to bilo u vrijeme komunizma, kada su joj gotovo sva prava bila uskraćena.

Projekti malih, srednji i velikih vakufa za svaku  džamiju i svaku instituciju, koji bi se dugoročno realizirali, pravo su rješenje.

Dugoročni i kratkoročni plan uvakufljenja i razvoja vakufa
Ovdje je polje izuzetno široko, a mogućnosti su, rekao bih, neograničene. Islamska zajednica, imajući u vidu njenu ulogu i značaj među muslimanima, njeno stoljetno iskustvo brige o vakufima, mogla bi na ovom polju biti najznačajniji faktor i najbolji primjer. Islamska zajednica bi svojim autoritetom, urađenim pravilnicima i supervizijom vodila računa da svi vakufi funkcioniraju po šerijatu. Ona bi usmjeravala muslimane ka onim vakufima koji su društveno najkorisniji i koji su društvu najpotrebniji.

Bilo bi izuzetno značajno za razvoj vakufa u Islamskoj zajednici da ona ne bude sama na tom polju, da ne drži monopol. Nije bez razloga monopol u islamu zabranjen. Takmičenje u dobru, kojem časni Kur’an poziva, tržišni je pristup koji treba da se primjeni i kada su vakufi u pitanju.

S namjerom da se jednog dana sve džamije i institucije Islamske zajednice finansiraju iz vakufa predlažem da Islamska zajednica izradi kratkoročni i dugoročni plan razvoja vakufa za svaku džamiju i instituciju, tako da svaka institucija dobije svoj vlastiti vakuf. Po tom planu, koji može biti dugoročno realiziran, za nekih, recimo, dvadeset pet godina, sve džamije, medrese, fakulteti, Rijaset, mediji itd, dobili bi svoje vakufe koji bi pokrivali njihov budžet.

Zar svaki džemat ne bi danas mogao imati vakuf prodavnicu mješovite robe u kojoj bi se džematlije snabdijevale i tako finansirale potrebe svoga džemata?

Ahiretski značaj vakufa u modernom dobu
Najpriličniji način postizanja trajne sadake, trajnog dobra, jeste uvakufljenje imetka čiji plodovi se trajno ubiru i od koga drugi imaju obnavljajuću korist na dunjaluku.
Smatram velikom moralnom obavezom zajednice muslimana, prije svega Islamske zajednice kao lidera, omogućavanje različitih, kvalitetnih i pristupačnih vrsta uvakufljenja, kako bi se svim muslimanima omogućilo da ispune, kroz taj humani čin, svoju duhovnu potrebu, da postignu duhovno zadovoljstvo i da kroz kvalitetan vakuf obezbijede sebi nastavak djelovanja na dunjaluku (ubiranje sevapa) i nakon preseljenja na ahiret.

Perspektive vakufa i područja uvakufljenja: potrebe i mogućnosti
Smatram da je neophodna transformacija u pristupu pitanjima vakufa i uvakufljenja. To područje mora da se osavremeni i da postane odraz naših savremenih potreba i mogućnosti. Naime, siguran sam da svaki musliman, bio praktičar ili ne, poželi u toku svoga života da dio svoje imovine zavijesti i uvakufi, da je dā za opće dobro. Neko time želi postići Allahovo, dž.š, zadovoljstvo i obezbijediti sebi trajnu sadaku, a neko, možda, ima neku drugu namjeru.

Smatram da zajednica, a prije svega Islamska zajednica, treba da svima njima omogući da ispune svoje želje u pogledu uvakufljenja, da do svakog pojedinca dođe sa svojim projektom vakufa i raznovrsnom paletom ponude u kojoj će svaki čovjek, svaki pojedinac, moći naći nešto za sebe, i da svakom pojedincu dostavi poruku islama da dobra djela čini samo radi postizanja Allahovog, dž.š, zadovoljstva.

Drago mi je da sam doživio da se određeni procenat moje plaće može automatski skidati za vakuf fond. Nadam se da će paleta vakuf fondova biti šira i da ću uskoro moći kad mi srce zaželi, prebaciti dio imovine na ime vakufa putem kompjutera, mobitela ili na neki drugi savremen način.

Nadam se da će jednog dana menadžer godine u Bosni i Hercegovini biti menadžer koji upravlja nekim vakufom.

Izrada plana savremenog upravljanja vakufima
Upravljanje vakufima mora biti onako kako to savremeni standardi zahtijevaju u pogledu planiranja i realizacije, administracije i menadžmenta. Predlažem da se pri Vakufskoj direkciji, između ostalih, formira odjel za razvoj, promociju i menadžment vakufa u kom će raditi eksperti. Menadžerima treba uz plaću, dati procenat i bonuse za postugnute rezultate, koji neće biti manji od 5% i veći od 10%.

Naravno, sve to mora pratiti zakonska regulativa koja će obezbijediti da vakufi funkcioniraju zakonito, na savremen način, uz potpunu transparentnost u radu i financijama. Bez toga, svaki pokušaj na planu razvoja i unapređenja vakufa neće polučiti željene rezultate.

Promocija vakufa
Promocija vakufa mora da bude savremena, onakva kakvu savremeni čovjek voli i razumije. Na bilbordima i sredstvima javnog informisanja moraju svakodnevno da se pojavljuju reklame o raznovrsnim projektima uvakufljenja, vakufskim fondovima i da poštar svakoj muslimanskoj kući barem jedanput u mjesecu dostavi reklamu koja mu nudi različite vakufe.

Dakle, promocija mora biti u duhu vremena i mora biti osmišljena na najsavremeniji način advertajzinga. Putevi inovacije, u tom pogledu, treba da budu otvoreni, a inventivnim dušama, mogućnost da izraze svoje ideje moraju biti omogućeni, kroz nagradne konkurse, konferencije itd.

Preporuke
Na simpoziju: Islamska tradicija Bošnjaka: izvori, razvoj i institucije, perspektive, u zaključcima svoga referata na temu: Institucija vakufa u Bošnjaka: između tradicije i savremenog izazova spomenuo sam preporuke koje su i ovdje relevantne:

1. Donijeti zakon na državnom nivou koji će regulirati oblast vakufa u skladu s potrebama muslimana i osigurati da Islamska zajednica ima superviziju nad svim vakufima u pogledu njihova funcioniranja u skladu sa vakufnamom, odnosno šerijatskim propisima.
2. Izraditi sve potrebne pravilnike koji će omogućiti savremeno funkcioniranje vakufa i njihovu kontrolu.
3. Angažovati stručnjake koji će izraditi projekte uspostave i razvoja vakufa nudeći raznoliku paletu vakufa u kojoj će svaki pojedinac naći ono što želi.
4. Razviti sistem u kom će postojati mogućnost uvakufljenja likvidnih sredstava u različite vrste vakufa, putem elektronskog transfera sredstava, popunjavanjem uplatnica i na druge načine koji su savremenom čovjeku lahko pristupni.
5. Kontinuirano organizirati seminare po selima i gradovima u kojim će se promovirati široka paleta različitih vakufa i načina uvakufljenja.
6. Jednom godišnje organizirati konferenciju o razvoju i funkcioniranju vakufa.
7. Angažovati ekonomiste i profesionalne menadžere da upravljaju vakufima dajući im uz redovne plaće procenat i bonuse za postignuti uspjeh.
8. Transparentno birati šerijatske odbore i interne kontrolore  koji će kontrolirati da li se vakufima upravlja onako kako to vakufnama, odnosno šerijat nalaže.
9. Omogućiti da upravljanje vakufima bude u skladu s modernim standardima menadžmenta i administracije, kao što je ISO standard.
10. Promovirati vakufe na savremen način i koristiti alternativne kanale promocije i prodaje proizvoda vakufa (tj. uvakufljavanja).
11. Obezbijediti potpunu transparentnost u radu vakufa, posebno u finansijama.

Prof. dr. sc. Šukrija Ramić
Šef Katedre za vjerske znanosti
Univerzitet u Zenici
Zenica, 14. 03. 2008. god.

Literatura:

 • Asqalānī, Ahmed ibn ‘Alī ibn Hadžer, Fethul-Bārī, Dar ar-Rayyān lit-turāth, Kairo, 1987.
 • Begović, Mehmed, Vakufi u Jugoslaviji, Beograd 1963.
 • Ćerimagić, Muhamed Ali, O vakufu, Državna štamparija, Sarajevo, 1935.
 • Harf Information Technology Company, Mawsū’atul-hadīth aš-šarīf, Drugo elektronsko izdanje 2,1, 1998-2000.
 • Hoexter, Miriam, Eusenstadt, Schmuel. N. and Leutzion, Nehemia, The Public Sphere in Muslim Societies, State Univ of NY Press, New York, 2002.
 • United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), Researchers: M. Siraj Sait and Dr. Hilary Lim, University of East London, United Kingdom Editing: Roman Rollnick and Tom Osanjo, UN-HABITAT, Islam, Land & Property Research Series – Paper 7: Waqf (Endowment) and Islamic Philantrophy, 2005.Web: www.unhabitat.org